התפרסם קול קורא לאספקת מוצרי בדיקות חוסן להגנה בסייבר למערך הסייבר הלאומי

מערך הסייבר הלאומי (במשרד ראש הממשלה) פירסם (6.1.2018) קול קורא לאספקת מוצרי בדיקות חוסן להגנה בסייבר.

בקול הקורא נאמר כי “מערך הסייבר הלאומי הינו יחידת סמך במשרד ראש הממשלה הפועלת במסגרת החלטות הממשלה 2443 , 2444 ו-3270 וכן החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1988.

“במסגרת זו מבצע המערך בדיקות חוסן להגנת הסייבר של הגופים והארגונים במשק הישראלי אותם הוא מנחה ומכווין לטובת העלאת החוסן בתחום הגנת הסייבר. לצורך כך, נדרשת מערכת ניידת (תצורת “מזוודה”), אשר אינה דורשת הטמעה מורכבת וארוכה בארגון הנבדק, ואשר תסייע בקבלת התוצרים המפורטים בפניה זו.

“המערך מזמין חברות וספקים בתחום מוצרי בדיקות חוסן להגנת הסייבר להציע את מוצריהם לבדיקת התאמתם לשימוש ע”י המערך בהתאם להגדרות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטות במסמך זה”.

בין היתר מודגש בקול הקורא כי  “פנייה זו הינה פנייה לקבל שימוש לצרכי התנסות ובדיקה בלבד. לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים ו/או לראות בה התקשרות משום סוג. הפניה נועדה לקבלת מוצרים להתנסות ובדיקה בלבד, ובעקבותיה ישקול המערך את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים”.

מערך הסייבר מציין כי פניה זו תהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 והוא שומר לעצמו את הזכות לפרסם הבהרות מעת לעת.

 

מבזקים