העליון: הדיון בערעורים של בזק בינלאומי ותדיראן טלקום נגד זכיית בינת במכרז התקשורת של מינהל הרכש הממשלתי יתקיימו “בהקדם האפשרי לאחר פגרת חג הפסח”

בית-המשפט העליון האריך ב- 28 במארס 2017 צו ביניים ארעי בבקשה של בזק בינלאומי למתן צו ביניים עד להכרעה בערעור על פסק דין של המחוזי בי”ם לגבי זכיית בינת תקשורת מחשבים במכרז מינהל הרכש הממשלתי בנושא אספקת ציוד ושירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה. לבקשת צו הביניים הצטרפה גם תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל.

כבוד השופט חנן מלצר כותב בין היתר בהחלטתו כי “בפני בקשה למתן צו ביניים עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מתאריך 05.02.2017 ב- עת”מ 11355-06-16 ו- עת”מ 30895-06-16”.

הבקשה היא של חברת בזק בינלאומי והמשיבים הם מינהל הרכש הממשלתי (משרד האוצר/החשכ”ל), חברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ [שזכתה במכרז], חברת תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) וחברת טלדור תקשורת.

יצויין כי בבית-המשפט המחוזי בירושלים היו שתי עתירות מינהליות נפרדות של בזק בינלאומי ותדיראן טלקום.

■ “בתאריך 15.02.2017 הוצאתי צו ביניים ארעי, האוסר על המשיבים 2-1 לבצע כל פעולה מכוח זכייתה של המשיבה 2 במכרז, מושא פסק הדין, למעט מתן ההיתר למשיבה 2 לתכנן את מוקד החירום של המשטרה, כאמור בפיסקה 8 לפסק הדין, וזאת עד למתן החלטה אחרת”.

■ “… צו הביניים הארעי יישאר בתוקפו עד ובכפוף להחלטה אחרת, ואולם המשך תוקפו כאמור מותנה בכך שהמבקשת תפקיד בגזברות בית משפט זה עד לתאריך 04.04.2017, וזאת בנוסף לכתב ההתחייבות העצמית, עליו כבר חתמה (בתאריך 14.02.2017) – ערבות בנקאית על סך 1,500,000 ש”ח, שניתן יהיה לממשה כדי לפצות את המשיבים, או מי מהם, בגין כל נזק שייגרם להם (ככל שכך יקבע) כתוצאה ממתן צו הביניים, במידה שיפסק הליך הערעור, או שערעורה של המבקשת יידחה”.

■ “בשים לב לכך שהמשיבה 3 [תדיראן טלקום] הצטרפה בתגובתה לבקשה למתן צו ביניים מטעם המבקשת – המשיבה 3 תפקיד עד לתאריך 04.04.2017 במזכירות בית המשפט כתב התחייבות עצמית, חתום על ידה, לפיצוי שאר הצדדים בגין כל נזק שייגרם להם, או למי מהם (ככל שכך יקבע) עקב מתן צו הביניים, לרבות אם ייפסק הערעור, יפקע הצו, או יתברר כי לא היתה הצדקה להוצאת הצו.

■ “… המשיבה 4 [טלדור תקשורת] פטורה מהגשת כתבי טענות בערעור, והיא אף פטורה מהתייצבות לדיון שייקבע.

* השופט הורה על קיום דיון מאוחד בשתי הבקשות (עע”מ 1473/17 [של בזק בינלאומי] ו- עע”מ 1772/17 [של תדיראן טלקום]) “בהקדם האפשרי לאחר פגרת חג הפסח, ולהועיד לדיון האמור כשלוש שעות שמיעה, והכל בכפוף לאילוצי היומן”.

* השופט ציין כי “על פני הדברים, מבלי לקבוע מסמרות, סיכויי ערעורה של המבקשת [בזק בינלאומי], אינם נראים גבוהים, כנטען על-ידה”.

* ידיעה קודמת בנושא פורסמה כאן באתר זה.

מבזקים