העליון דחה (29.7.2019) עתירה נוספת של מישל קרמרמן-דקל בעניין אי אישור מינוייה לתפקיד כמנכ”לית הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו

בית-המשפט העליון בשיבתו כבית-משפט גבוה לצדק דחה (29.7.2019) עתירה נוספת של מישל קרמרמן-דקל למתן צו על תנאי בעניין אי אישור מינוייה לתפקיד כמנכ”לית הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו. העתירה [בג”ץ 4581/19] הייתה נגד ראש הממשלה, ממשלת ישראל, מזכיר הממשלה ומשרד התקשורת.

כבוד השופט עוזי פוגלמן [אליו הצטרפו כבוד השופטים יצחק עמית ודפנה ברק-ארז] כותב בפסק הדין:

“נושאה של עתירה זו בא לפני בית משפט זה לאחרונה בבג”ץ 1485/19 מישל קרמרמן-דקל נ’ ראש הממשלה (6.5.2019). הנתונים הצריכים לעניין פורטו בפסק דיננו בעתירה הקודמת (מפי הנשיאה א’ חיות) ולמותר הוא לחזור על הדברים.

“בפסק הדין בעתירה הקודמת נקבע בזו הלשון: ‘בעקבות הצו על תנאי שהוצא בענייננו, התחייבה המדינה כי אישור מינויה של קרמרמן-דקל יובא לדיון בממשלה, וכך נעשה ביום 14.4.2019. הממשלה דנה בנושא והחליטה כי בשים לב לכך שבקרוב תוקם ממשלה חדשה, יש להמתין עם ההכרעה בנושא ולאפשר לממשלה ולשר התקשורת החדשים לתת דעתם לסוגיה. החלטה זו מצויה במתחם שיקול הדעת הרחב המסור לממשלה והיא אינה מקימה עילה להתערבותנו, עם כל ההבנה למצב הדברים הבעייתי שנוצר בנסיבות העניין הן בהיבט האישי של קרמרמן-דקל והן בהיבט המערכתי הנוגע לניהול השוטף של הרשות השנייה’.

“אכן, בשים לב לעובדה שמזה כארבע שנים תפקיד מנכ”ל הרשות השנייה אינו מאויש במינוי של קבע ולכך שמדובר במשרה מקצועית מובהקת שאינה כוללת רכיב משמעותי של מימוש מדיניות השר, ניתן היה לצפות כי אישור מינוי המנכ”ל לא יעוכב עוד. אך, כאמור, משהתקיים דיון בממשלה והתקבלה ההחלטה שהתקבלה, לא מצאנו כי קמה עילה משפטית להתערב בה. אנו מניחים, עם זאת, כי בנסיבות שתוארו לעיל, הממשלה החדשה תיתן דעתה לצורך שלא להוסיף ולעכב את דבר מינוי המנכ”ל לרשות השנייה’.

“מכאן לכאן, ובאופן בלתי צפוי, נחקק בכנסת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע”ט – 2019 ונקבע כי הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יתקיימו ביום י”ז באלול התשע”ט (17 בספטמבר 2019).

“ממילא, בנסיבות האמורות, לא כוננה עד כה ממשלה חדשה. בא כוח העותרת מבקש לראות בדחייה בכינונה של ממשלה חדשה, על רקע אי מינוי מנכ”ל קבוע למשך תקופה ארוכה ונוכח מכלול נסיבות המקרה, משום שינוי נסיבות, בפרט בשים לב לטענתו כי לא ננקט הריסון הנטען במינויים אחרים במשרד התקשורת. לפיכך יש לטעמו לאשר את מינויה של העותרת לתפקיד מנכ”ל הרשות השנייה לרדיו ולטלביזיה.

“לא מצאנו כי הדחייה המסוימת בכינונה של הממשלה החדשה, כפועל יוצא של בחירות חדשות מצדיקה סטייה מהכרעתנו הקודמת.

“למותר לציין כי אין בידנו לנקוט עמדה בשאלת חוקיות מינויים אחרים שאינם לפנינו בהליך זה. חזקה על הרשות המבצעת כי בכלל הנושאים שעל הפרק תנהג באיפוק ובריסון הנדרשים בתקופת בחירות בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה והצהרתה לפנינו בכתובים (ראו סעיף 32 לתגובת המשיבים הנתמכת בתצהירי מזכיר הממשלה ומנכ”ל משרד התקשורת).

“כפי שציינו בפסק הדין בעתירה הקודמת, הנחתנו היא כי הממשלה החדשה תיתן דעתה לצורך שלא להוסיף ולעכב את דבר מינוי המנכ”ל לרשות השנייה. בכפוף להערותינו אלה, ובהיעדר עילה להתערבות, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות”.

מבזקים