העליון דחה בקשת עיריית כרמיאל למתן רשות ערעור על החלטת מחוזי בנושא מכרז למערכות מידע ממוחשבות

בית-המשפט העליון דחה ב- 14.4.2019 בקשה של עיריית כרמיאל למתן רשות ערעור על החלטת מחוזי בנושא מכרז למערכות מידע ממוחשבות. המשיבות בתיק זה הן חברת מטרופולי-נט בע”מ והחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע”מ.

מדובר בבקשת רשות לערער על החלטת בית-המשפט לעניינים מינהליים בחיפה בעתירה המינהלית עת”מ 50546-11-18 מיום 10.03.2019.

כבוד השופט עוזי פוגלמן כותב בהחלטה שנתן [2154/19]:

“המשיבה 1 [מטרופולי-נט] הגישה עתירה נגד החלטת המבקשת, עיריית כרמיאל,  לבטל מכרז בעניין מערכות מידע ממוחשבות. החברה צירפה לעתירתה חוות דעת מומחה לתמיכה בטענותיה, ולתשובה לעתירה צירפה גם העירייה חוות דעת מומחה (נוספת על חוות הדעת שעמדה לרשות ועדת המכרזים), ובה תגובה לטענות המומחה מטעם החברה.

“החברה ביקשה להגיש חוות דעת משלימה במענה לחוות הדעת השנייה מטעם העירייה. בית-המשפט לעניינים מינהליים בחיפה (כב’ השופטת ב’ בר-זיו) דחה את הבקשה ובנוסף קבע כי אין להתיר לעירייה להגיש את חוות הדעת השנייה מטעמה.

“בבקשה שלפניי טוענת העירייה כי בית-המשפט לא היה מוסמך להורות על הוצאת חוות דעת המומחה מטעמה, הן בשל כך שהחוק והתקנות הרלוונטיים לענייננו לא כוללים סמכות כאמור, כך הטענה, הן מן הטעם שהחברה לא ביקשה סעד כאמור ולעירייה לא ניתנה האפשרות להגיב על האפשרות כי יוטל עליה חיוב מסוג זה. לטענת העירייה, הגם שיתכן שההחלטה דנן אינה מנויה בסעיף 12(ב) לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש”ס – 2000, יש לסטות מהוראה זו ולתת רשות לערער במקרה דנא, בשל הפגיעה בזכות הטיעון שלה וביכולתה להשיב לטענות שהועלו בחוות הדעת מטעם החברה.

“לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות על הסף. כידוע, סעיף 12(ב) לחוק קובע רשימה סגורה של ‘החלטות אחרות’ של בית-המשפט לעניינים מינהליים שעליהן ניתן להשיג בדרך של הגשת בקשת רשות ערעור לבית-משפט זה. ככלל, לא ניתן להגיש בקשה ליתן רשות לערער בגין החלטות שאינן מנויות בסעיף זה וכך גם בענייננו מקום שבו הבקשה מופנית נגד החלטת בית-המשפט להוציא מתיק בית-המשפט את חוות הדעת השנייה מטעם העירייה, שצורפה לתשובתה לעתירה.

“ער אני לטענות העירייה בדבר הפגיעה בזכות הטיעון שלה כתוצאה ממהלך הדברים בענייננו, אולם איני סבור כי יש בכך כדי להצדיק סטייה מהוראת החוק, וממילא טענות העירייה בבקשה שמורות לה לשלב הערעור, ככל שהדבר יידרש. הבקשה נדחית אפוא. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות”.

מבזקים