העליון דחה בקשה של יעל תוכנה לצו ביניים נגד השב”ס ונגד מטריקס שזכתה במכרז של הארגון

בית-המשפט העליון דחה ב- 17 בינואר 2018 בקשה של חברת יעל תוכנה ומערכות בע”מ לצו ביניים נגד שירות בתי-הסוהר (שב”ס) ונגד חברת מטריקס אי.טי. שזכתה במכרז של הארגון, ל”רכש, הקמה ותחזוקת תשתית אינטגרציה ארגונית”. על ההליכים המשפטיים בעניין מכרז זה פירסמתי כמה ידיעות והאחרונה שבהן הייתה ב- 13 בינואר 2018.

כבוד השופט דוד מינץ כותב בין היתר בהחלטתו:

■ לפנַי בקשה למתן צו ביניים נגד משיבה 1, שירות בתי הסוהר ונגד משיבה 2, מטריקס אי. טי. בע”מ אשר יורה למשיבה להשהות את הליכי מימוש המכרז שפורסם על ידה, במכרז פומבי מס’ 13/2017 ל”רכש, הקמה ותחזוקת תשתית אינטגרציה ארגונית” עם הזוכה במכרז – מטריקס, עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 21.12.2017 במסגרת עת”מ 46947-09-17.

■ “… המבקשת ערערה על פסק הדין לבית משפט זה. בד בבד עם הגשת הערעור הגישה המבקשת את הבקשה שלפני למתן צו ביניים, אשר יורה למשיבה להשהות את הליכי מימוש המכרז; לחלופין, לקבוע מועד מוקדם ככל הניתן לדיון בערעור; ליתן “כל צו ו/או סעד ארעי אחר שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון ולצודק ליתן”.

■ “לגופה של הבקשה נטען בתמצית הדברים, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת שכן סיכוייה לזכות בערעור טובים נוכח העובדה שהערעור עוסק בשאלות משפטיות מצומצמות.

■ “… כמו כן, נטען כי לפי לוחות הזמנים שנקבעו במסגרת המכרז, מערכת המחשוב החדשה אמורה להיות מוכנה ומותקנת בתוך זמן קצר (5 שבועות מעת קבלת ההזמנה), כך שדחיית הבקשה תביא לכך שהמערכת החדשה תסופק על ידי מטריקס למשיבה, באופן אשר “יקבע עובדות בשטח” וגם יגרמו למבקשת נזקים בלתי הפיכים.

■ “יצויין כי בחלוף שבועיים מיום שניתן פסק הדין, פנתה המבקשת למשיבות בבקשה כי לא ישונה המצב הקיים עד שתינתן החלטה בבקשה למתן סעד זמני שבכוונת המבקשת להגיש לפני בית משפט זה. ביום 7.1.2018 נשלחה תשובת המשיבה למבקשת, ובה נמסר כי לא ניתן להיעתר לבקשה “להקפאת” המצב הקיים. כן צוין כי ביצוע הפרויקט כבר החל, והועברו זה מכבר חלק מהממשקים.

■ “… לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחים לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות גם מבלי להידרש לתגובת המשיבות.

■ “המבקשת טוענת כי מכיוון שמדובר במכרז להקמת מערכת, אם לא תתקבל קבלת הבקשה, ייווצר קושי בהשבת הגלגל לאחור. אומנם, במכרז שעניינו הקמת מערכת, להבדיל ממכרז שעניינו אספקת שירותים, אם לא יינתן סעד זמני ותחלנה העבודות להקמת המערכת, הרי שעשוי להיווצר קושי ממשי “להפקיע” את זכויות הזוכה במכרז אם יתקבל הערעור … אלא שבענייננו, אין חולק כי העבודות להקמת המערכת כבר החלו, כפי שגם עולה מתשובת המשיבה לפניית מבקשת מיום 7.1.2018, לפיה ביצוע העברת הממשקים כבר החל. שעה שלא הוגשה כל בקשה למתן סעד זמני עד להגשת הערעור והעבודות כבר החלו, מדובר לכאורה במעין “מעשה עשוי” … מכל מקום, בנסיבות אלה, גם אם תזכה המבקשת בערעור, תעמוד לה הזכות לתבוע מתן פיצוי כספי הולם על נזקיה”.

■ “אכן, מימוש המכרז עוכב עד כה בשל פניותיה של המבקשת לערכאות משפטיות. אך אין בעצם העובדה שהמשיבה הסכימה לעיכוב מימוש המכרז בהליך בבית-המשפט לעניינים מנהליים כדי להצדיק עיכוב ביצוע המכרז עד לתום בירור הערעור בבית משפט זה. אף ההיפך הוא הנכון, שכן לאור העיכוב שנוצר עד כה, הפגיעה באינטרס הציבורי מטה את הכף לטובת דחיית הבקשה. אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות”.

מבזקים