הנהלת בתי-המשפט: מכרז לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיים למשתמשי מערכת בתי-המשפט

הגוף המפרסם: הנהלת בתי-המשפט (הב”ה)

נושא המכרז: מכרז לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיים למשתמשי מערכת בתי-המשפט

מס’ המכרז: 56.19

תאריך פרסום: 25 בנובמבר 2019

מועד אחרון: 15 בדצמבר 2019

הערות: “יודגש כי בשל היעדר תקציב מדינה, ההתקשרות עם ספקי המסגרת כפופה לאישורו של סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר או לאישורה של וועדת החריגים, ולספקים לא תהיה כל טענה בעניין זה”.

יצויין כי במערכת בתי-המשפט מכהנים ו/או מועסקים כאלף שלוש מאות משתמשים פוטנציאליים.

מבזקים