המחוזי קיבל באופן חלקי עתירה מינהלית של ידיעות תקשורת ויואב זיתון כתב YNET; אושרה העברה מקצת מדו”חות מבקר צה”ל לכתב שביקש אותם

14:28 05.11.2019

קטגוריות: משפט צבא וביטחון

בית-המשפט המחוזי בתל אביב המחוזי (בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) קיבל באופן חלקי עתירה מינהלית של ידיעות תקשורת ושל יואב זיתון כתב YNET נגד מדינת ישראל ונגד דובר צה”ל: אושרה העברה מקצת ממסמכי הביקורת של מבקר צה”ל לעיתונאי שביקש אותם.

כבוד השופטת הבכירה רחל ברקאי כותבת בין היתר בפסק הדין שניתן ב- 7 באוקטובר 2019 [עת”מ 9194-02-19]:

“עניינה של העתירה נוגעת לבקשת העותרים, עפ”י חוק חופש המידע לקבל את דו”חות הביקורת השנתיים שנערכו ע”י מבקר צה”ל בין השנים 2012-2017. לחלופין, התבקש בית-המשפט להורות כי מתן המידע המבוקש, או חלק ממנו, יותנה בתנאים שבית-המשפט ימצא לנכון כראויים בנסיבות העניין.

“המשיבים בתגובתם טענו כי על בקשת העותרים חלים שני סייגים עיקריים להעברת המידע המבוקש: האחד, הקבוע בסעיף 9(א)(1) לחוק – שעניינו חשש לפגיעה בביטחון המדינה; השני, הקבוע בסעיף 8(1) לחוק – שעניינו הקצאת משאבים בלתי סבירה לה יידרשו המשיבים לצורך איתור והעברת החומר.

“לאחר שהתקיים דיון מקדמי בפניי, נכונו הצדדים לבוא בדברים ביניהם ולצמצם המחלוקת ככל שניתן. או אז, הגישו העותרים לבית-המשפט בקשת עדכון במסגרתה צמצמו דרישתם ותחת דרישתם לקבלת כל דו”חות מבקר צה”ל צומצמה הדרישה ל- 15 דו”חות נושאיים, ביחס לשנים 2012 עד 2014, וכן הוסיפו ועתרו לקבל לידיהם את דו”חות מבקר צה”ל לשנים 2016-2018.

“בתום שיח שהתקיים בין הצדדים העבירו המשיבים לידי העותרים רשימת נושאים של 51 דו”חות מבקר צה”ל לשנים 2012-2018, מתוכם צמצמו העותרים דרישתם לקבל 22 דו”חות. רשימה זו, המונה 22 דו”חות מבקר צה”ל, מחזיקה כ- 2,200 עמודים וזאת כעולה מתגובת המשיבים.

“בהסכמת הצדדים התקיים דיון חסוי במעמד המשיבים בלבד, במסגרתו פרסו בפניי נציגי המשיבים את עמדתם בכל הנוגע לכל אחד מן הדו”חות בהם ביקשו העותרים לעיין.

“אין זה מן הראוי היה להשתלח במשיבים בצורה כה בוטה באופן בו נהגו העותרים”

“בטרם אתייחס לגופה של העתירה”, כותבת השופטת בפסק הדין, “אקדים ואעיר כי דעתי אינה נחה מלשון העותרים כעולה מסיכומי טענותיהם, במסגרתם מבקשים הם לייחס למשיבים שקרים בכל הנוגע להתנהלות וחשיפת מידע המבוקש במסגרת עתירה זו.

“יוער לעניין זה כי מהימנה עליי עמדת המשיבים כי גם אם בדיעבד, על אף עמדתם הראשונית של המשיבים, לפיה לא ניתן היה למסור את רשימת הדו”חות הנושאיים בחלוקה לשנים מטעמים ביטחוניים, הסתבר כי דובר צה”ל העביר במסיבת עיתונאים רשימה של הנושאים לידי העיתונאים הנוכחים, הרי שהייתה זו רשימה חלקית שלא כללה את כל הדו”חות, ובכל מקרה התבקשו אותם עיתונאים שנכחו, שלא לפרסם מידע זה.

“העותר 2 [יואב זיתון, כתב YNET] פירסם את המצגת בניגוד להנחיות שניתנו לו.

“נוכח האמור, התגבשה עמדה מחודשת אצל המשיבים, שבעקבותיה הועברה לידי העותרים רשימת דו”חות הביקורת שאין מניעה לציין את שמם ועצם קיומם.

“לפיכך, גם אם קיים טעם בטענות העותרים בכל הנוגע להתנהלות המשיבים בחשיפת המידע המבוקש ובפרט בעברת רשימת הנושאים שעמדו לביקורת של מבקר צה”ל, “אין זה מן הראוי היה להשתלח במשיבים בצורה כה בוטה באופן בו נהגו העותרים בסיכומי טענותיהם”.

ההכרעה

“במסגרת העתירה בנוסחה המקורי, עמדה בקשת העותרים לקבלת דו”חות מבקר צה”ל, המחזיקים כ- 8,100 עמודים, המפורטים בכתב התשובה. בסופו של יום, כמפורט לעיל, העותרים צימצמו בקשת לעיין ב- 22 דו”חות מתוך הרשימה שהועברה לעותרים, דו”חות אלו מחזיקים כ- 2,200 עמודים.

בדיון בדלתיים סגורות טענו נציגי מערכת הביטחון בין היתר כי “[…] הצורך בבדיקת התכנים במידע המבוקש והצורך בהסתרת החלקים המסווגים ממנו, כשלהערכתם, השקעת משאב שכזה עתידה לגזול כשבעים ימי עבודה, המהווה מבחינתם תוצאה בלתי סבירה, המכבידה באופן ממשי על עבודת הרשות במילוי משימתה העיקרית ועולה תוך כדי שיבוש העדיפויות שלה”.

השופטת הכריעה בין “חשיבות הציבורית שבחשיפת מידע מחד גיסא” לבין “השיקולים הרלבנטיים הנוגעים לביטחון המדינה ואי הכבדה על הרשות בחשיפת המידע מאידך גיסא”.

השופטת החליטה כי תשעה מתוך 22 הדו”חות יוותרו חסויים. בין הדו”חות הללו: “דו”ח מ- 2013 – איום החטיפה”; “דו”ח מ- 2017 – הבקרה על המוכנות – מעקב התקדמות”; “דו”ח מ- 2018 – מוכנות כוחות היבשה למלחמה”; “דו”ח מ- 2018 – תהליך המימוש, השליטה ובקרת ביצוע בתר”ש גדעון”.

השופטת החליטה עוד כי יתר הדו”חות ייחשפו “ככל הניתן לאחר ביקורת המשיבים”. בין הדו”חות הללו: “דו”ח מ- 2016 – הבקרה על לקחי צוק איתן”; “דו”ח מ- 2016 – תפקידים רגישים”; “דו”ח מ- 2018 – יחידת גלי צה”ל ביקורת פתע”; “דו”ח מ- 2018 – מיצוי חיילי החובה בתפקיד”.

בסיום פסק הדין כותבת השופטת כי העתירה מתקבלת כאמור באופן חלקי. “המשיבים יעשו כל מאמץ לקדם העברת החומר בתוך 60 יום מהיום. בנסיבות העניין אין צו להוצאות”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 29 באפריל 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה על דיון קודם בבית-המשפט בעניין עתירה מינהלית זו.

מבזקים