הלל יפה: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של פיתרון אבטחת מידע

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/המרכז הרפואי הלל יפה

נושא המכרז: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של פיתרון אבטחת מידע

מס’ המכרז: 2/2016

תאריך פרסום: 28 בפברואר 2016

מועד אחרון: 20 במארס 2016

הערות: המרכז הרפואי ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות הטובין, השירותים והעבודות. למרכז הרפואי הזכות להחליט כי הצעה הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי המוקדם תידחה וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המרכז הרפואי לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הבריאות 3/2015 , “הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות”, על המציע להיות בעל תקן אבטחת מידע ISO 27001 או תקן ישראלי לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO 27799 או שנמצא בהליך הסמכה לתקן.

על המציע להיות שותף עסקי בדרג של Gold Partner  של חברת Fortinet.

מבזקים