החשכ”ל: בקשה לקבלת מידע RFI למערכת תכנון תקציב

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע RFI למערכת תכנון תקציב

מס’ המכרז: 05/2019

תאריך פרסום: 28 בפברואר 2019

מועד אחרון: 19 במארס 2019

הערות: “ממשלת ישראל, באמצעות ועדת התקשרויות מיוחדת לנושאי מרכב”ה, מעוניינת לבחון אפשרות לרכוש מערכת מדף לתכנון תקציב עבור משרדי הממשלה אשר עונה על הדרישות”.

“הפונה שוקלת להתקשר עם גוף חיצוני, אשר ייבחר בהליך תחרותי, לשם רכישת השירותים”.

“לצורך קבלת החלטה בדבר תכולת המכרז ואופן ההתקשרות עם הגוף החיצוני, אשר יבטיח את מירב היתרונות לפונה מבקשת הפונה לקבל מידע מגופים שונים, המפתחים בעצמם או מייצגים גופים אחרים המפתחים מערכות מדף לתכנון תקציב”.

“בקשה מקדמית זו לקבלת המידע נעשית נוכח אופייה המיוחד של התקשרות אפשרית בין המדינה לבין גוף חיצוני ולאור פערי המידע הקיימים בדבר הגופים העוסקים בתחום זה וניסיונם והמערכות המוצעות על-ידם”.

“בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של הפונה להמשיך ו/או לפעול בהליך רכש כלשהו. בנוסף, בקשה זו אינה מהווה התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין המדינה לבין מי מהפונים”.

“מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדים ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים. המערכת כוללת מגוון מודולים במערכת ה- SAP ECC: פיננסי, תקציב, לוגיסטי, משאבי אנוש, תמיכות )פיתוח מקומי), נדל”ן, אחזקה, רכב, ניהול החוב הממשלתי וכיו”ב ומערכות נוספות: ניהול קשרי ספקים (SRM), ניהול קשרי לקוחות (CRM) וכיו”ב.  כמו כן, מופעלת מערכת מחסן נתונים ובינה עסקית המבוססת על כלי BW ו- Business Objects של חברת SAP”.

“חלק ניכר מהתשתיות של המערכת הינם וירטואליות באמצעות התשתית של חברת WMware. במערכת מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שמטבע הדברים לא ניתן לפרט במסגרת מסמך זה. צפוי שעד מועד תחילת פרויקט היישום של מערכת תכנון תקציב, כל בסיסי הנתונים של מרכב”ה יהיו בטכנולוגיית HANA”.

“המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטית גבוהים ביותר של זמינות ושרידות”.

מבזקים