החשכ”ל אישר התקשרות המשך של משרד החינוך עם מט”ח [1/2 שנה; 17.45 מיליון ש”ח]: “במכרז נשמט היקף הפעילות של החונכות הווירטואלית ושל התיקון הווירטואלי כך שהכמויות שהוגדרו במכרז אינן עונות על הצרכים הנדרשים”

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מהות ההתקשרות: הפעלה וליווי בית-ספר וירטואלי לתלמידים אשר לומדים וניגשים לבגרות בלמידה סינכרונית, תרגול סנכרוני ותרגול אישי במקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח”ל. תוכנית זו מיועדת לתלמידים אשר בבית ספרם לא נפתחה כיתה ללימוד מקצועות אלה (כאשר אין מספיק תלמידים נרשמים בכדי לפתוח מגמה) וחונכות וירטואלית הניתנת לילדים ברחבי הארץ אשר לומדים ברמת 5-4 יח”ל במקצועות המדעים המדויקים.

התחלת ההתקשרות: 1 במארס 2019; סיום ההתקשרות: 31 באוגוסט 2019

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 17,488,088 שקל כולל מע”מ

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור המרכזית (משרד האוצר/החשכ”ל)

הערות: משרד החינוך התקשר עם מט”ח לצורך מתן השירותים מכוח מכרז פומבי (9/4.2018) לתקופה שמיום 5.12.2018 ועד ליום 28.2.2019 28 בעלות של 12,050,522 ₪ הכוללת הרחבה של 24% מעבר לכמויות שהוגדרו מראש במכרז.

המשרד טוען כי במכרז נשמט היקף הפעילות של החונכות הווירטואלית, כך שהכמויות שהוגדרו בו אינן עונות על הצרכים העולים מהשטח.

מבדיקת סגנית החשב עולה כי היקף הפעילות שהיחידה המקצועית ביקשה לאשר חרג פי שתיים ומעלה מההיקפים המוגדרים במכרז, ולאור זאת תוכנית העבודה הוחזרה ליחידה המקצועית להתאים את הפעילות למסגרת המכרז.

היחידה המקצועית הסבירה כי נעשתה טעות בכתיבת המכרז ולכן הוחלט כי לצורך סיום הפעילות בשנת הלימודים תשע”ט המשרד יפנה לוועדת הפטור המרכזית לאישור הרחבת ההתקשרות, עד אשר יפורסם מכרז חדש בנושא.

לאחר מכלול ההרחבות המאושרות והמבוקשות יחדיו, סך כל ההתקשרות המבוקשת לשנה זו עומדת על סך של 29,498,530 ₪. הרחבה זו מהווה הרחבה בשיעור של כ- 200% מהכמויות המופיעות במכרז.

הגורם המקצועי במשרד טוען כי הפעלת בית הספר הווירטואלי הינה הפלטפורמה היחידה בה תלמידי בית הספר יכולים ללמוד מקצועות פיזיקה ומתמטיקה ברמה של 5 יח”ל. הפסקת פעילות החונכות הווירטואלית תגרום נזק רב לתלמידים שהחלו את לימודיהם למקצועות אלה.

יצויין שהיחידה המקצועית פנתה לוועדה וקיבלה את אישורה לכתוב מכרז חדש אשר יבטא את הכמויות הנכונות כנדרש. להלן לו”ז שהגיש המשרד להשלמת ההליך המכרזי: פרסום המכרז החדש בתאריך  31.3.2019 ; מועד תחילת ההתקשרות בתאריך 1.9.2019.

מבזקים