הוטל עיצום כספי על חברת דואר ישראל בשל הפרת רישיון הכללי של הדואר בעקבות איחורים במשך זמן העברת דואר רשום

מנכ”ל משרד התקשורת נתנאל (נתי) כהן הטיל עיצום כספי על חברת דואר ישראל בסכום של 13,880 ₪ בשל הפרת רישיון הכללי של הדואר (למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים) בעקבות איחורים במשך זמן העברת דואר רשום.

בהודעת המשרד נאמר בין היתר כי ממצאי פעולת הפיקוח בפעולת פיקוח שבוצעה על ידי מינהל הדואר במשרד התקשורת במתקני חברת הדואר בירושלים (מזרח העיר) נמצא עיכוב בהעברת דואר רשום.

באשר לנימוקים לעניין העיצום הכספי נאמר בהודעת המשרד כי “בעת קביעת סכום העיצום הכספי הובאו בחשבון תקנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע”ד – 2013 אשר קובעת כי, המנהל, רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בין היתר, בשל הפרה ראשונה, הפסקת ההפרה מיוזמת המפר, פעולות אשר נקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה”.

מבזקים