הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום

לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה ב- 7 באוגוסט 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת סלקום ישראל בע”מ: “מתעשרת שלא כדין על גבי” הלקוחות.

התובע בתביעה זו הוא עופר רון, לקוח של חברת סלקום. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של התובענה הינה בין היתר בהפרה בוטה של המשיבה את הוראות הרישיון – רישיון כללי לסלקום ישראל בע”מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט”ן) נוסח משולב, חוק התקשורת, חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, פקודת הנזיקין (לרבות הפקת חובה חקוקה), חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק החוזים (לרבות איסור הטעייה, חובות תום הלב וכדומה), ועוד.

“… מהותה של הבקשה הינה לאשר את התביעה הייצוגית בגין הפרתה של המשיבה את ההסכמות אשר כרתה עם לקוחותיה, בגביית תעריפים החורגים מהמוסכם וממצג השווא שהציגה המשיבה, תוך הפרת הוראות הרישיון, כאשר המשיבה מתעשרת שלא כדין על גבי חברי הקבוצה.

בהמשך כתב הטענות נאמר בין היתר כי “… בפועל המשיבה מעלה את התעריף החודשי כבר לאחר 11 חודשים, ולא בחלוף 12 חודשים כפי שהיא מחוייבת ומצהירה, באופן בו היא גוזלת מכל לקוח ולקוח 20 ₪ בגין כל שנת התקשרות. בנסיבות אלה, גבתה המשיבה מחברי הקבוצה סכומים רבים ביתר, אותם עליה להשיב בתוספת ריבית והצמדה”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד חן שטיין וליאת שטיין.

הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בטקסט המקורי.

מבזקים