הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ישראגז בנושא המענה במוקד הטלפוני שלה

08:30 13.04.2018

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

לבית-המשפט השלום בירושלים הוגשה ב- 9 באפריל 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ישראגז (אופק) בע”מ, חברה פרטית הרשומה כדין בישראל, הפועלת מכוח רישיון אשר ניתן לה בידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לפיו היא מורשית לספק גפ”מ (גז בישול) בארץ.

התביעה היא בשם “כל לקוחות ישראגז אשר התקשרו אל המוקד הטלפוני ואשר זמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי היה מעל 3 דקות, ואשר המשיבה לא העניקה להם את זכויותיהם בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע”ב – 2012, ולא חזרה אל לקוחותיה בתוך 3 שעות וזאת בניגוד לחוק; כל זאת החל מיום 12.12.2012 (מועד כניסת התקנות לתוקף) ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה“.

התובע בתביעה זו הוא עו”ד דוד סמואל. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “… הפרותיה של המשיבה באות לידי ביטוי בכך שמונעת מלקוחותיה את זכויותיהם מכוח תקנות מתן שירות טלפוני בכך שלא עומדת בחובתה על-פי דין לאפשר ללקוח להמתין עד לקבלת מענה אנושי מקצועי ושיחה עם נציג מטעמה וכן הפרה חובתה לחזור ללקוחותיה בתוך פרק  זמן אשר לא יעלה על שלוש שעות.

“המשיבה נמנית בין היתר העוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן מעצם רישיונה לספק גז. על אותם העוסקים המנויים בתוספת השנייה החיל המחוקק בשנת 2012 את תקנות מתן השירות הטלפוני, אשר עיקר תכליתן הינה ‘שיפור איכות השירות ומניעת תחושת תסכול ובזבוז משאבים מצד הצרכן‘ … התקנות הנ”ל מטילות חובה על מספר עוסקים וביניהם ספקיות הגז, להגביל את זמן ההמתנה האנושי וכן לענות לפניות הלקוחות באופן מקצועי כחלק מחובתה מכוח הוראות אלה. על המשיבה להציע שירות שיחה חוזרת וזאת תוך פרק זמן אשר לא יעלה על שלוש שעות.

התובע אומר בהמשך כתב התביעה כי “האירועים המעוולים שבבסיס תובענה זו הינם תולדה של התנהלות מגמתית, מערכתית ומכוונת מצד המשיבה, כלפי כלל לקוחותיה ואשר ניכר כי היא תוצר של חשיבה מאורגנת ויד מכוונת“.

לדברי כתב התביעה, “התנהלותה הקלוקלת של המשיבה הובילה לחיסכון כספי והתעשרות שלא כדין, המוערכים ע”י המבקש בסכום של כ- 2 מיליון ₪, ובאופן המעשיר את המשיבה על חשבון לקוחותיה”.

התביעה הוגשה באמצעות עזריאל ושות’ משרד עורכי דין.

[הערה: כל ההדגשות בטקסט בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי].