דיווח על החלטת פטור ממכרז: אוניברסיטת תל אביב/EMC

שם המשרד: אוניברסיטת תל אביב

תקנה: 3 (4)(ב)(3)

שם הספק: EMC Computer Systems Benelux

נושא ההתקשרות: התקשרות לקבלת שירותי אחזקת תוכנה וחומרה עם חברת EMC.

החלטה: וועדת הפטור האוניברסיטאית החליטה לאשר את ההתקשרות עם חברת EMC כ”התקשרות המשך”. חברת EMC תחליף את מערכת האחסון הקיימת על פגמיה ובעיותיה במערכת חדשה כולל תחזוקת חומרה ותוכנה לתקופה של ארבע שנים. ברור כי הפסקת ההתקשרות עם חברת EMC תחייב את האוניברסיטה לרכוש מערכת חדשה ולהחליף מערכות קריטיות קיימות בעלות גבוהה בהרבה מזו המוצעת כעת במסגרת ההתקשרות הקיימת.

הערות: דיווח החלטת וועדת הפטור האוניברסיטאית

מבזקים