דואר ישראל: דרוש/ה: מנהל/ת חטיבת בנק הדואר

הגוף המפרסם: דואר ישראל/בנק הדואר

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת חטיבת בנק הדואר

מועד הפרסום: 6 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 27 באוגוסט 2017

תיאור התפקיד: מהות התפקיד – נושא באחריות לניהול ולתפקודם התקין והיעיל של מכלול השירותים הבנקאיים/פיננסיים הניתנים בידי חברת דואר ישראל בע”מ.

+ אחראי על הניהול והתפעול השוטף של מכלול השירותים הבנקאיים/פיננסיים הניתנים בידי החברה, מופקד על המערכות המקצועיות והתפעוליות באמצעותן ניתנים שירותים אלה, בהתאם למדיניות שנקבעה ע”י הנהלת החברה.

+ אחראי על פיתוח שירותים בנקאיים/פיננסיים חדשים הניתנים ע”י החברה, שיפור השירותים הקיימים והפיכתם לשירותים ריווחיים הפועלים על-בסיס שיקולים עסקיים והמותאמים לדרישת הלקוחות.

+ אחראי על העלאת הצעות לשירותים בנקאיים/פיננסיים חדשים, לשינויים ארגוניים ומקצועיים לצורך התייעלות ושיפור השירותים הבנקאיים/פיננסיים הניתנים ע”י החברה.

+ חבר בהנהלת החברה.

+ אחראי על הכנת תוכניות העבודה, השנתיות והרב-שנתיות, בתחום אחריותו, בהתאם לתקציב המאושר, וליישומן, במסגרת תוכנית העבודה הכללית של החברה והתקציבים שהוקצו לכך.

+ אחראי על יישום ההחלטות שנתקבלו בישיבות מטה הנהלת החברה הנוגעות למתן השירותים הבנקאיים/פיננסיים על-ידי החברה.

+ מייצג את החברה כלפי גורמים חציוניים בכל הנוגע למתן השירותים הבנקאיים/פיננסיים  בידי החברה.

+ אחראי על רמת השירותים הבנקאיים/פיננסיים.

+ בהתאם לצרכי החברה, אחראי על גיוס כוח אדם מתאים למתן השירותים הבנקאיים/פיננסיים על-ידה, לקליטתו ולהדרכתו המקצועית בהתאם להוראות החברה ונהליה.

מבזקים