בתשובה לבקשת חופש מידע בנושא עבירות סייבר נגד משה”ח: “המידע המבוקש רגיש מבחינה ביטחונית ובגילויו קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה”

באתר יחידת הממשלתית לחופש מידע (במשרד המשפטים) פורסמו ב- 30.5.2019 מספר בקשות שהוגשו למשרד החוץ לפי חוק חופש המידע.

באחת הבקשות נכתב בין היתר כי “בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ”ח­ – 1998 נבקש את נתונים אודות היקף עבירות הסייבר שביצעו פצחנים (האקרים) נגד משרדכם (חדירה או ניסיון חדירה למחשבים ולמאגרי המידע של משרדכם כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995) בשנים 2014 עד 2017, בפילוח לפי הקריטריונים הבאים:

+ זהות מבצע העבירה: לרבות אדם פרטי, חברה או תאגיד, ארגון או קבוצה, מדינה זרה.

+ סוג העבירה לפי חוק המחשבים תשנ”ה-1995 לרבות הכנת נגיף מחשב, שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, חדירה או ניסיון חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, חדירה או ניסיון חדירה לחומר מחשב, העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק והעברת מידע כוזב במחשב.

+ פירוט האמצעים והפעולות בהם נקט משרדכם, עת שנודע לו שמתבצעת כלפיו העבירה.

+ פירוט האמצעים והפעולות בהם נקט משרדכם, כדי להתמודד עם עבירות דומות בעתיד”.

בתשובת המשרד מ- 27 במאי 2019 נכתב: “בהמשך לפנייתך שבסימוכין, אבקש לעדכנך כי לאחר שבקשתך נבחנה על ידי הגורמים הרלבנטיים במשרד החוץ וברשות הסייבר הלאומית, נמצא כי המידע המבוקש הינו רגיש מבחינה ביטחונית ובגילויו קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה. בשל כך, אנו מנועים ממסירת המידע בהתאם להוראת סעיף 9(א)(1) לחוק חופש המידע, תשנ”ח – 1998. לתשומת ליבך, בהתאם לסעיף 7(ו) לחוק, הנך רשאי להגיש עתירה כנגד החלטה זו, תוך 45 יום לבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים”.

* יצויין כי בדרך כלל בעת פרסום הבקשות והתשובות עליהן נוהגים משרדי הממשלה למחוק/להשחיר את פרטי המבקש/המבקשים, אולם במקרה זה הושארה הפיסקה הבאה ולא נמחקה/הושחרה, מה שמאפשר לדעת מי הגוף מבקש המידע: “נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי-עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה”.

* יצויין גם כי מבלי לערער על תשובת משרד החוץ והעילות לאי-פרסום הנתונים המבוקשים, משרד החוץ עצמו מפרסם בשנתיים האחרונות בפומבי את דבר התקשרותו עם גורם מסויים בנושא ‘מערכת למניעת הסתה ברשת וחסימת תוכן עויין’. ממש באותו מסמך נכתב מפורשות: “ההחלטה לא תתפרסם באינטרנט מועמים של יחסי החוץ, לפי תקנה 1ג(ב)”. ובכל זאת הדברים מתפרסמים ברשת בשנתיים האחרונות, לפחות עד למועד פרסום ידיעה זו כאן באתר זה.

מבזקים