בשל התמשכות הליכים משפטיים, החשכ”ל מאשר המשך התקשרות בפטור ממכרז בנושא ציוד תקשורת פסיבי

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים: מגלקום בע”מ ובינת יישום מערכות בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 22,000,000 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019, או עד התקשרות עם הזוכים במכרז החדש וסיום היערכותם לפי המוקדם מביניהם.

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת וועדת הפטור של משרד האוצר

הערות: וועדת הפטור אומרת בנימוקיה כי מכרז מרכזי מספר 4-2010 לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, הופעל בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 6 שנים עד ליום 31 ביולי 2017, שלאחריה הוארך המכרז שלוש פעמים בפטור מחובת מכרז.

במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם שני זוכים לאספקת הציוד והשירותים מושא המכרז: חברת מגלקום וחברת בינת.

ביום 16 באוגוסט 2018 פורסם מכרז 6-2018 לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, שההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות מכוח המכרז.

ביום 28 בינואר 2019 הוגשה עתירה מנהלית נגד המכרז החדש (עת”מ 74280-01-19, טלדור כבלים ומערכות בע”מ נ’ משרד האוצר/מינהל הרכש) וביום 13 בפברואר 2019 ניתן צו ביניים המורה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות עד להכרעה בעתירה.

בהתאם להחלטת בית-המשפט על מתן צו ביניים, לא ניתן לקדם את המכרז בעת הזאת כאשר דיון בעתירה עתיד להיערך בחודש יוני 2019.

משכך, היחידה המקצועית צופה שסיום המכרז ובחירת זוכים חדשים תתמשך לכל הפחות עד לסוף שנת 2019.

הציוד והשירותים מושא המכרז הינם חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה.

הארכת ההתקשרות בפטור תכלול פרויקטים בהיקף כספי מקסימלי של עד 300,000 ₪ בלבד, וזאת על מנת לאפשר למשרדים למלא אחר הדרישות השוטפות בתחום הפסיבי.

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 31 במאי 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: נקבע מועד הגשה אחרון חדש למכרז מרכזי מספר 6-2018 [לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי] שפורסם לראשונה ע”י מינהל הרכש הממשלתי באמצע אוגוסט 2018.

+ ב- 19 בפברואר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: המחוזי קיבל בקשת טלדור כבלים ופייברנט לצו מניעה זמני נגד האוצר: צו ביניים המורה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעה למכרז ציוד תקשורת פסיבי עד להכרעה בעתירה [לגבי העדפה לתוצרת הארץ].

+ ב- 25 בינואר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: באישור החשכ”ל: אושרה בקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם החברות מגלקום ובינת יישום בהיקף 23 מיליון ₪ לשנה: המשך התקשרות מכוח מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי

+ ב- 4 באוגוסט 2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בקשה לפטור ממכרז: מינהל הרכש הממשלתי/מגלקום + בינת יישום מערכות [רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי ל- 8 חודשים בהיקף 28 מיליון ₪].

מבזקים