בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות (מינהלת “פסיפס”)/קופ”ח מאוחדת ולאומית [עבור תשתית מידע למחקר בתחומי רפואה מותאמת אישית]

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/מינהלת “פסיפס

שם הספק: קופת חולים מאוחדת מרכזית וקופת חולים לאומית

מהות ההתקשרות: עבור תשתית מידע למחקר בתחומי רפואה מותאמת אישית

התחלת ההתקשרות: 15 בדצמבר 2019; סיום ההתקשרות: 14 בדצמבר 2024

היקף כספי מבוקש: 20 מיליון ₪ לחמש שנים, להתקשרות עם כל אחת משתי קופות החולים.

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: בקשות ההתקשרות עם שתי קופות החולים הללו נכתבו ע”י “מנהל אופרציה” במינהלת “פסיפס” אולם משום-מה לא מצויין בבקשות שמו של אותו מנהל.

“ביום 25.3.2018 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה, שמטרתה לקדם את הבריאות הדיגיטלית כמנוע צמיחה לאומי (החלטת ממשלה מס’ 3709). ההחלטה ממוקדת בהסרת חסמים רגולטוריים ותשתיתיים לשיתופי פעולה בין מגזריים מבוססי מידע בריאות, וכוללת את הקמתו של מיזם ‘פסיפס’ – תשתית מידע לאומית חדשנית שתאפשר מחקר ופיתוח של תוצרים מקדמי רפואה מותאמת אישית.

“המידע יגייס תורמים אשר יתנו הסכמתם לתרום דגימות ביולוגיות ולהעביר נתונים רפואיים ואחרים אודותם לפסיפס. המידע והדגימות שייאספו יהוו בסיס מרכזי לתשתית המידע הלאומית וישמשו מוסדות מחקר בתעשייה ובארגוני הבריאות. התובנות שיתקבלו מהמחקרים שייעשו באמצעות פסיפס יסייעו בפיתוח טיפולים רפואיים מותאמים אישית למגוון הקבוצות האתניות המרכיבות את האוכלוסייה הישראלית.

“המטרות העיקריות הן: יצירת תשתית לאומית חדשנית לקידום המחקר הבסיסי והמו”פ היישומי הגנומי קליני במוסדות מחקר, בתעשייה ובארגוני הבריאות; שיפור הבריאות לכלל הציבור בישראל; פיתוח תעשייה וסביבה טכנולוגית מאפשרת של הרפואה המותאמת אישית בישראל. “בכוונת המיזם להקים תשתית מידע ודגימות שתאפשר לכל תושב בישראל להצטרף למיזם ובתוך כך לייצר מדגם מייצג של כלל האוכלוסיות בישראל.

“משרד הבריאות נבחר להקים ולהפעיל את המיזם במסגרת שותפות בין משרדית וכעת מבקש להתקשר” עם שתי קופות החולים הנ”ל. “במסגרת ההתקשרות, קופת החולים תפנה למבוטחי הקופה ותקבל אישורם לתרום לפסיפס. קופת החולים תחתים את המבקשים לתרום לפסיפס, על טפסי הסכמה ותאסוף מהם דגימות ביולוגיות ותעביר את המידע והדגימות לפסיפס. קופת החולים, בשיות פסיפס, תטייב את המידע הרפואי הקיים במערכות הקופה, ותעבירו לסטנדרט המיועד למחקר. ככל שיידרש, תסייע הקופה לביצוע מחקרים.

“הפטור המבוקש הוא לתקופה של חמש שנים או עד למועד הקמת יישות משפטית ייעודית עבור המיזם, לפי המוקדם מבין השניים.

מבזקים