בקשה לפטור ממכרז: מינהל הרכש הממשלתי/מגלקום + בינת יישום מערכות [רכישה,אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי ל- 8 חודשים בהיקף 28 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים: מגלקום בע”מ ובינת יישום מערכות בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי [התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי]

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 28 מיליון ש”ח

התחלת ההתקשרות: 1 באוגוסט 2017; סיום ההתקשרות: 30 באפריל 2018 (או עד התקשרות עם הזוכה במכרז החדש לפי המוקדם מביניהם)

החלטה: אושר ע”י החשכ”ל בהמלצת וועדת הפטור המרכזית

הערות: וועדת הפטור המרכזית אומרת בין היתר בנימוקיה כי מכרז מממ 4-2010 לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי הופעל בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 6 שנים והינו בתוקף עד ליום 31.7.2017 (שלוש שנים התקשרות מקורית + שתי אופציות (הראשונה בת שנתיים והשנייה בת שנה). ב- 31.7.2017 מסתיימת תקופת ההתקשרות של המכרז.

“מכרז חדש שמספרו 6-2017 אשר יחליף את המכרז שבנדון נמצא בתהליכי הכנה לאחר אישור עקרונות המכרז בוועדת המכרזים.

“על-פי לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הוראת התכ”ם וכניסת המכרז החדש לתוקף צפויים להיות במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2017. בנוסף, נדרשת תקופה של כחודש לצורך היערכותו של הספק, באם יהיה שונה מהזוכים הנוכחיים, ובהתאם לדרישות המכרז ולהטמעת הציוד במשרדי הממשלה.

“הציוד והשירותים חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה.

“עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודת תשתית, מתעכב פרסומו של המכרז החדש והצפי כי יתפרסם ברבע השלישי 2017.

“בשלב הנוכחי קיימים מספר פרוייקטים גדולים בתחום התשתית הפסיבית אשר נמצאים בשלב העבודות באתרי המשרדים השונים ועל כן נדרשת רציפות של הקבלנים המבצעים”.

היקף ההתקשרות עם שתי החברות הללו (עד סיום תקופת המכרז המקורית + שתי תקופות האופציה יחדיו) עומד על כ- 204 מיליון ₪ כולל מע”מ.

מבזקים