בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם להעברת Datacenter של הבנק מהאתר בו הוא נמצא כיום לאתר אחר

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם להעברת Datacenter של הבנק מהאתר בו הוא נמצא כיום לאתר אחר

מס’ המכרז: 4/16

תאריך פרסום: 20 בינואר 2016

מועד אחרון: 31 בינואר 2016

הערות: המכרז ינוהל בשני שלבים, כאשר בשלב ראשון, שלב המיון המוקדם, מפורסמים תנאי הסף להשתתפות במכרז, והמציעים מוזמנים להגיש את המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלו. מציעים שיעמדו בכל התנאים, יוזמנו להשתתף במכרז.

בשלב הראשון של המכרז רשאי להשתתף כל גורם אשר שילם לבנק תמורת הזכות להשתתף במכרז, בעצמו או על ידי מי מטעמו, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות.

בין תנאי הסף: למציע מערך שירות הכולל לפחות 50 מהנדסי שירות בפריסה ארצית, מתוכם לפחות 4 מהנדסי שירות בעלי הסמכת EMC Proven Professional מטעם חברת EMC. חלק מהמהנדסים או כולם יכולים להיות עובדים של קבלן משנה מטעם המציע; המציע ביצע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, פרוייקטי העברת Datacenter עבור לפחות 3 ארגונים, כל פרויקט בהיקף של לפחות 300 שרתים (פיזיים או וירטואליים) ו- 4 מארזי איחסון; המציע ביצע בשנת 2015 פרוייקטי העברת Datacenter בהיקף כספי כולל של לפחות 800,000 ₪, כולל מע”מ; המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל; המציע הינו שותף עסקי של לפחות 4 חברות מהרשימה הבאה: חברת Dell, חברת IBM, חברת Oracle, חברת Cisco Systems, חברת Microsoft, חברת EMC, חברת HP  וחברת Symantec.

מבזקים