בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית לאספקת שירותי ייעוץ להטמעת נושא הגנת הפרטיות

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית לאספקת שירותי ייעוץ להטמעת נושא הגנת הפרטיות

מס’ המכרז: 60/18

תאריך פרסום: 16 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 25 באוקטובר 2018

הערות: היקף שירותי הייעוץ המוערך על ידי הבנק במועד פרסום מכרז זה הוא כ- 700 שעות בשנה. על אף האמור, ולמען הסר ספק, הבנק אינו מתחייב להזמין כמות כלשהי של שעות.

השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב, או במקום אחר כפי שיידרש על ידי הבנק ובתיאום עם הזוכה.

תקופת ההתקשרות במכרז זה היא שנתיים, בכפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצר את תקופת ההתקשרות. כמו כן, הבנק רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, ובסה”כ עד שלוש שנים נוספות.

הערת עורך Read IT Now: מכרז באותה כותרת פורסם ע”י בנק ישראל בחודש יוני השנה [מכרז מס’ 25/18] כפי שפירסמתי כאן.

מבזקים