בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותים בנושא הגנת סייבר

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותים בנושא הגנת סייבר

מס’ המכרז: 28/18

תאריך פרסום: 20 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 25 באוקטובר 2018

הערות: מדובר באספקת שירותים בחמישה תחומים:

+ שירות מודיעין סייבר;

+ שירותי טיפול באירועי סייבר, תצורת הגנה וארכיטקטורה;

+ שירותי מבדקי סייבר;

+ שירות פריסת מערכות הגנת סייבר מתקדמות;

+ שירות בנושא מתודולוגיות הגנת סייבר ו- Governance, Risk Management and Compliance, GRC.

* היקף העבודה הצפוייה מכלל המציעים שייבחרו ובכלל הסלים הוא כ- 5,000 שעות בשנה בסה”כ. מובהר, כי הבנק אינו מתחייב להיקף כלשהו של שעות שירותים.

* תקופת ההתקשרות במכרז זה היא שנתיים כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצר את תקופת ההתקשרות. כמו כן, הבנק רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, ובסה”כ עד ארבע שנים נוספות.

מבזקים