בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה למידע לא מזוהה (התממת נתונים)

הגוף המפרסם: בנק ישראל/חטיבת אנוש ומינהל/אגף הרכש

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה למידע לא מזוהה (התממת נתונים), זאת לצורך הנגשת המידע ללשכות האשראי ולשימושי בנק ישראל.

מס’ המכרז: 37/20

תאריך פרסום: 6 בינואר 2021

מועד אחרון: 21 בינואר 2021

הערות: השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל אביב או במקום אחר כפי שיידרש ע”י הבנק ובהתאם עם הזוכה.

המציע רשאי להציע מספר יועצים לביצוע השירותים.

תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת. הבנק רשאי לממש אופצייה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, בין לשירותים מסויימים הנכללים במכרז ובין לכל הכלול בו, עד ארבע שנים נוספות.

בין תנאי הסף הנדרשים: ליועץ המוצע ניסיון באספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה ללא מזוהה בהיקף של 150 שעות לפחות במהלך השנים 2018 ועד 2020, בשני ארגונים לפחות המנהלים מאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה כהגדרת המונח בתקנות הגנת הפרטיות.

פירוט השירותים הנדרשים מופיע בעמודים 49-50 בקישור המופיע כאן כשאליהם מצורף נספח הגנת פרטיות.