בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת נתוני הרשתות הקמעונאיות הגדולות

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת נתוני הרשתות הקמעונאיות הגדולות

מס’ המכרז: 51/19

תאריך פרסום: 16 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 31 באוקטובר 2019

הערות: על המציעים להציע מחיר לאספקת הנתונים ההיסטוריים, ומחיר לאספקת הנתונים השוטפים לתקופה של שנה.

תקופת ההתקשרות במכרז זה היא שלוש שנים, כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצר את תקופת ההתקשרות. כמו כן, הבנק רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, ובסה”כ עד שנתיים נוספות.

בין תנאי הסף: המציע סיפק נתונים אודות מחירים של רשתות קמעונאיות גדולות, כהגדרתם בחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע”ד – 2014, במהלך כל אחת מהשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לחמישה לקוחות עסקיים לפחות, לכל אחד מהם במשך שנה לפחות.

מבזקים