בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא המשכיות עסקית

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא המשכיות עסקית

מס’ המכרז: 56/18

תאריך פרסום: 23 באוגוסט 2018

מועד אחרון: 13 בספטמבר 2018

הערות: בין תנאי הסף: ליועץ המוצע ניסיון בביצוע פרויקט אחד לפחות בגוף פיננסי או בארגון ציבורי בישראל בהיקף של 100 שעות לפחות, בכל אחד מהנושאים הבאים:

+ כתיבת תרחישי ייחוס לאירועי חירום

+ ביצוע תהליך הערכת סיכונים  BIA

+ כתיבת תוכניות להמשכיות עסקית

+ זיהוי והגדרת רמות השרות של הארגון

+ תכנון, פיקוח וגיבוש האסטרטגיה של הקמת חדרי שליטה.

ליועץ המוצע ניסיון בהובלת תרגיל המשכיות עסקית אחד לפחות בגוף פיננסי או בארגון ציבורי בישראל, בהיקף של 30 עובדים לפחות ב- 3 תפקידים שונים לפחות, הכולל הכנה, תרגול בפועל והפקת לקחים.

מבזקים