בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת הפרטיות

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת הפרטיות

מס’ המכרז: 25/18

תאריך פרסום: 7 ביוני 2018

מועד אחרון: 5 ביולי 2018

הערות: היקף שירותי הייעוץ המוערך על ידי הבנק במועד פרסום מכרז זה הוא כ- 700 שעות בשנה. למען הסר ספק, הבנק אינו מתחייב לכמות כלשהי של שעות.

בין תנאי הסף: ליועץ המוצע ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום פרטיות במידע, לשני  ארגונים לפחות, המונים 250 עובדים כ”א לפחות, מתוכם ארגון ציבורי אחד לפחות ובהיקף של 300 שעות במצטבר לכל ארגון במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; ליועץ המוצע ניסיון בביצוע  הדרכות פרונטליות בתחום פרטיות במידע, בהיקף של 100 שעות הדרכה לפחות במצטבר, במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

מבזקים