בנק ישראל: מכרז פומבי דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי BI & BIG DATA

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז מכרז פומבי דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי BI & BIG DATA

מס’ המכרז: 20/19

מועד אחרון: 15 באפריל 2019

הערות: תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת (כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצרה). כמו כן, הבנק רשאי לממש אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת בין לשירותים מסוימים הנכללים במכרז ובין לכל הכלול בו, עד 4 שנים נוספות. כמו כן, הבנק רשאי לרכוש בתקופת ההסכם שירותים נוספים מהזוכה בהתאם לזכויות ברירה המפורטות בהסכם ההתקשרות.

בין תנאי הסף: למציע ניסיון באספקת שירותי ייעוץ בתחומים BI & Big Data בהתאם להגדרתם במפרט במשך שלוש (3) שנים לפחות בין השנים 2014 עד 2018, בכל שנה לשני ארגונים לפחות, המונים כל אחד 200 עובדים לפחות, בהיקף של 1,000 שעות בשנה לפחות לכל ארגון; ליועץ המוצע ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחומים BI & Big Data בהתאם להגדרתם במפרט, במשך שלוש שנים לפחות בין השנים 2014 עד 2018 ובהיקף של 1,000 שעות לפחות בכל אחת מהשנים.

מבזקים