בנק ישראל: מכרז לרכישה של רכיבי תוכנה מתוצרת חברת BlackBerry וכן שירותי תמיכה ותחזוקה

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: בנק ישראל: מכרז לרכישה של רכיבי תוכנה מתוצרת חברת BlackBerry וכן שירותי תמיכה ותחזוקה

מס’ המכרז: 5/17

תאריך פרסום: 16 בינואר 2017

מועד אחרון: 31 בינואר 2017

הערות: הבנק יהיה רשאי, בהודעה בכתב שימסור לזוכה, להגדיל או להקטין את היקף הרכישות מהזוכה, לרבות על דרך של שינוי בכמות המנויים שעבורם יסופקו השירותים, והיקף בנק השעות.

תקופת ההתקשרות בין הבנק לבין המציע שיזכה במכרז תימשך שלוש שנים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה יהיה רשאי הבנק להאריכה בתקופות נוספות, ובסך הכל עד שלוש שנים נוספות ועד שש שנים במצטבר.

בין תנאי הסף: המציע הינו משווק מורשה של חברת BlackBerry או שותף עסקי של משווק מורשה שלה בתחום מוצרי BlackBerry.

מבזקים