בנק ישראל: בקשה לקבלת מידע (RFI): מערכת להמשכיות עסקית

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מערכת להמשכיות עסקית עבור הבנק

מס’ המכרז: 002/18

תאריך פרסום: 11 במארס 2018

מועד אחרון: 28 במארס 2018

הערות: בנק ישראל מעוניין לקבל מידע בדבר פתרונות הקיימים בשוק למערכות להמשכיות עסקית לבנק ישראל. הבנק מזמין בזאת ספקים בעלי ידע, מומחיות וניסיון מתאימים, להגיש מענה לפנייה זו.

הבנק מעוניין לקבל מידע בדבר הפתרונות הקיימים בשוק למערכות המבצעות מיכון תהליכי ונתוני ההמשכיות העסקית, הן בשגרה והן בחירום על מנת לשפר ולייעל את יכולת הניהול והבקרה. המערכת להמשכיות עסקית תהווה גם כלי בקרה ומעקב אחר משימות והחלטות נגידה או הנהלה בשגרה ובחירום ותאפשר לבנק שימור הידע ועדכניות הנתונים הקריטיים להמשכיות העסקית של הבנק.

מובהר כי פנייה זו אינה  בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא פנייה לקבלת מידע בלבד וכי הבנק יפעל על פי שיקול דעתו, לאור המידע שיקבל בתשובות לפנייה זו ובהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים של הבנק. אין בפנייה זו כדי ליצור מחוייבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה.

מבזקים