במסגרת מכרז למערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר שפירסם משרד התקשורת, מתפרסמת גם ‘הצהרת כוונות’ של משהת”ק לגבי מחשוב ענן

בידיעה נפרדת אני מדווח היום כי משרד התקשורת מפרסם מכרז למערכת DRIVE TEST  לבחינת ביצועי רשתות סלולר.

במסגרת מסמכי המכרז הזה, יש נספח המתייחס לנושא מוכנות ותאימות לפרוייקט נימבוס.

במבוא לנספח נאמר: “פרוייקט נימבוס הוא פרוייקט דגל רב שנתי ורחב היקף, בהובלת מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד אוצר יחד עם רשות התקשוב הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי, הלשכה המשפטית במשרד האוצר, מערך הסייבר הלאומי, אגף תקציבים, משרד הביטחון וצה”ל.

“פרוייקט נימבוס נועד לתת התייחסות מקיפה ומעמיקה לאספקת שירותי ענן עבור ממשלת ישראל. הפרוייקט צפוי לכלול מספר רבדים אשר ייתנו מענה הן ליצירת הערוץ לאספקת שירותי הענן בפועל והן לגיבוש מדיניות ממשלתית בנושא, הגירה לענן ומודרניזציה של שירותים וביצוע בקרה ואופטימיזציה על הפעילות בענן.

“הפרוייקט מהווה חלק ממימוש החלטת הממשלה 2097 בנושא המעבר לענן, ומהווה בסיס למימוש הנחיית רשות התקשוב הממשלתי בנושא “מדיניות מימוש חזון מחשוב הענן במשרדי הממשלה”. בהתאם להנחיה זאת, מחויבים כל משרדי הממשלה לפעול להעלאת מערכות התקשוב המשרדיות לענן”.

בפרק העוסק ב’מימוש חזון הענן במשרד התקשורת’ נאמר בין היתר: “עם קביעת הזוכים בפרויקט נימבוס, בכוונת משרד התקשורת לממש חזון הענן גם בכל הנוגע למעבר לשירותי הענן, שיוצעו ע”י אותם ספקים זוכים.

“במסגרת זאת, יפעל המשרד להעברה הדרגתית של כל מערכות המידע הבלמ”סיות, הפועלות במשרד, לענן.

“מימוש התוכנית יבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון, עם קביעת הספקים הזוכים, יחל המשרד בהעברת מערכות לשירותי הענן הציבורי בחו”ל, בהתאם לשירותים שיוצעו ע”י אותם זוכים. בשלב זה יועברו רק שירותים המתאים להפעלה בחו”ל, מחוץ לגבולות המדינה. בשלב השני, כאשר הספקים הזוכים במכרז נימבוס יפעילו שירותים מאתרים בתחומי מדינת ישראל, יפעל המשרד להעברת כלל מערכות המידע הבלמ”סיות לשירותי הענן שיסופקו במסגרת פרויקט נימבוס”.

לגבי הדרישות מהספק הזוכה במכרז זה נאמר בנספח: “הספק הזוכה יתחייב כי מערכת העיבוד המרכזית, המוצעות במסגרת המענה למכרז זה, תוכלנה להיות מופעלות על גבי שירותי ענן ציבורי, לרבות כלל אלו המוצעים ע”י ספקי הענן הבינלאומיים המובילים.

“העברת מערכת לשירותי הענן הציבורי תבוצע במועד שיקבע על פי החלטת המשרד, ובהתאם להתקדמות פרויקט נימבוס הממשלתי.

“יובהר כי בכוונת המשרד לממש את המעבר לענן ציבורי, עוד בטרם יסופקו השירותים מאתרים בתחומי מדינת ישראל”.

* בקישור כאן ניתן למצוא שורה של ידיעות שפירסמתי באתר זה לגבי פרוייקט נימבוס.