בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית נגד החלטת וועדת מכרזים באוצר שלא לנהל מכרז לפי תקנות חובת המכרזים – העדפת תוצרת הארץ; המכרז מוקפא מאז

בית-המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עתירת החברות טלדור כבלים ומערכות בע”מ ופייברנט נגד משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי לגבי מכרז שקיים המשרד. ההחלטה עתה היא המשך להחלטת ביניים שקיבל בית-המשפט בחודש פברואר השנה עליה דווח כאן באתר.

משיבים נוספים לעתירה היו חברת די סי סי – דוחובני כבלי תקשורת בע”מ והתאחדות התעשיינים בישראל. העתירה הוגשה ב- 29 בינואר 2019 באמצעות עורך הדין מאיר בן שחר.

כבוד השופט דוד גדעוני כתב בין היתר בפסק דינו [עת”מ 74280-01-19] מיום 11 באוגוסט 2019:

“המכרז נושא העתירה כולל רכישת טובין ושירותים. וועדת המכרזים החליטה כי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ”ה – 1995, אינן חלות על המכרז משום שלא ניתן להפריד בין רכיב הטובין לרכיב השירותים שבמכרז. החלטה זו היא שעומדת במוקד העתירה שבפניי”.

“ביום 16.8.2018 פירסם המשיב מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי עבור משרדי הממשלה, יחידות סמך וגופים נלווים. בהתאם למסמכי המכרז המוצרים והשירותים בגדרו כוללים, בין היתר, תכנון תשתיות ציוד פסיבי באתר המזמין, אספקת התקנה ואינטגרציה של מערכות ציוד פסיבי, התקנת מערכות תקשורת, ביצוע עבודות תשתית ובינוי לצורך ההתקנה ומתן שירותי תחזוקה”.

“בציוד תקשורת פסיבי הכוונה היא, בעיקרם של דברים, למערך הכבלים, הארונות, הקופסאות ואביזרי הקצה (כגון שקעים) שיותקנו במבנה או באתר מסויים ושיהוו יחד את התשתית שעליה יורכבו ויפעלו מערכות התקשורת (האקטיביות) שישמשו את המזמין”. “[…] העותרות הן חברות ישראליות המייצרות מוצרים שונים בתחום תשתיות התקשורת, ובכלל זה כבלי תקשורת וציוד תקשורת פסיבי, המהווים לטענתן חלק נכבד מהציוד שיירכש במסגרת המכרז. העותרות מעוניינות שמציעים פוטנציאליים שבכוונתם להגיש הצעה במכרז יתקשרו עימן ויכללו בהצעתם את המוצרים שהן מייצרות”.

“כעולה מהאמור, המכרז משלב רכש טובין ושירותים גם יחד. המחלוקת בין הצדדים היא אם בנסיבות המכרז הנדון, המשלב רכש טובין ושירותים, חלה חובה ליתן העדפה לתוצרת הארץ בהתאם לתקנות ההעדפה […] וועדת המכרזים המרכזיים למחשוב וטכנולוגיה באגף החשב הכללי אצל המשיב החליטה כי אין מקום לתת במסגרת המכרז העדפה לתוצרת הארץ […] משום שלא ניתן להפריד בין רכיב הטובין לרכיב השירותים. העותרות טוענות כי להחלטה זו אין יסוד”.

בהכרעתו אומר השופט בין היתר: “[…] סבורני כי החלטת וועדת המכרזים שלא ליתן העדפה בהתאם לתקנות ההעדפה במכרז הנדון אינה יכולה לעמוד. הנימוקים שנתנה הוועדה אינם יכולים להצדיק שלא ליתן העדפה לתוצרת הארץ בנסיבות המקרה שלפניי”.

“[…] במצב דברים זה מסקנתי היא שאין מנוס מלהורות על ביטול החלטת וועדת המכרזים שלא ליתן העדפה לתוצרת הארץ במכרז הנדון”.

בסיכום הכרעתו אומר השופט: “סיכומם של דברים: מדובר במכרז שרכש הטובין מהווה הרכיב המהותי והעיקרי בו […] אכן התערבות בית-המשפט בהחלטה של וועדת המכרזים אינה נעשית כדבר שבשיגרה. אין בית-המשפט שם עצמו בנעליה של הוועדה. אין הוא קובע מה ההחלטה שהיה מקבל באותן נסיבות. עם זאת, אין בכך כדי לחסום את החלטות וועדת המכרזים מהתערבות שיפוטית”.

“בנסיבות העניין משעסקינן במכרז שרכיב הטובין הוא מעיקרו, יש לקבוע כי תקנות ההעדפה חלות. קביעה אחרת תסכל את תכלית התקנות במתן העדפה ועידוד ייצור טובין מקומי. בנסיבות העניין לא הונחה תשתית מספקת המצדיקה שלא להחיל את תקנות ההעדפה […] במצב דברים זה אין מנוס מלהתערב בהחלטת הוועדה כי תקנות ההעדפה אינן חלות וזאת נוכח הפגם המהותי שנפל בה”.

“נוכח כל האמור לעיל – העתירה מתקבלת. החלטת וועדת המכרזים לפיה תקנות ההעדפה אינן חלות על המכרז הנדון מבוטלת. על הוועדה לקבוע הוראות מתאימות בדבר אופן יישום תקנות העדפה במכרז הנדון”.

השופט הטיל על משרד האוצר תשלום שכ”ט עו”ד בסך כולל של 25,000 ₪.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

הערת עורך Read IT Now: ב- 19 בפברואר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: המחוזי קיבל בקשת טלדור כבלים ופייברנט לצו מניעה זמני נגד האוצר: צו ביניים המורה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעה למכרז ציוד תקשורת פסיבי עד להכרעה בעתירה [לגבי העדפה לתוצרת הארץ].

ראו גם ידיעה שפורסמה בחודש יוני השנה.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים