בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית ובקשה לצו ביניים שהגישה ביפר נגד חח”י

12:28 30.08.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי בחיפה בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים קיבל לאחרונה  עתירה מינהלית ובקשה לצו ביניים שהגישה חברת ביפר תקשורת ישראל נגד חברת החשמל לישראל (חח”י) ונגד חברת טרייטק [עת”מ 34281-05-19].

כבוד השופט העמית גדעון גינת כתב בין היתר בפסק דינו:

במכרז בל”מ מס’ 102472980 שפירסמה חברת החשמל לישראל לגבי הספקת מערכת ניהול תקשורת למנייה ויחידות קצה (מודמים) סלולריות זכתה טרייטק בע”מ. ביפר תקשורת ישראל בע”מ – חברה ישראלית העוסקת בפיתוח חומרה ותוכנה בתחום האלקטרוניקה והתקשורת – שהגישה אף היא הצעה, דורגה ע”י וועדת המכרזים במקום השני. ביום 2.4.2019 נמסרה לידי העותרת הודעת המשיבה 1 [חח”י] אודות אי זכייתה במכרז”.

בהמשך ביקשה ביפר לעיין במסמכי הזוכה במכרז, קיבלה מחח”י את המסמכים אך טענה כי לא קיבלה את כל המסמכים שביקשה ודרשה לקבל את החסר. “כמו כן ביקשה העותרת פרטים שונים הנוגעים לתוצאות המכרז, ביניהם פירוט החישוב ובכללם הסבר אודות אופן ביצוע ההיוון”.

לטענת ביפר, היא “לא באה על סיפוקה בעניין תחשיב ההיוון” ולכן עתרה ב- 15 במאי 2019 לבית-המשפט.

בין היתר טענה ביפר בעתירתה כי חח”י לא ציינה במסמכי המכרז שבכוונתה לבצע היוון. “הותרת חישוב ההצעות, הנתון לחלוטין לשיקוליה של המשיבה 1 [חח”י] פוגעת בעיקרון השיוויון, בשקיפות ובחובת הגינות המינהלית”.

השופט אומר בהכרעתו כי “אני מקבל את טענתה האמורה של העותרת […] לכאורה עליי להורות על בטלותו של המכרז. שיעורי ההיוון לא אוזכרו במכרז כדבעי והאופן בו השפיעו שיעורי ההיוון על החלטתה של וועדת המכרזים, לרבות דרך ביצועו של הליך שטרם נחשף בפני המשתתפים במכרז , אינם ידועים”.

“[…] עמדת המשיבות, כי ראוי להשתיק את העותרת בשל התנהלות שאיננה מצטיינת ביתר תום לב. אני דוחה טענה זו של המשיבות. אני סבור, כי העותרת הייתה רשאית לצאת מתוך הנחה, שהמשיבה 1 תנהג בשקיפות מלאה ותוך עמידה בהוראות תקנות חובת המכרזים בכל הנוגע לעריכת המכרז וניהולו”.

“[…] אני דוחה את טענות המשיבה 1  בדבר סודיותו של תחשיב ההיוון”, ממשיך השופט בפסק דינו. […] אני סבור, בשים-לב לשיקולים דלעיל, כי בשלב הנוכחי זכאית העותרת לגילוי מלא של התיעוד המתייחס למכרז ושל הנתונים שעמדו ביסוד החלטתה של וועדת המכרזים לרבות דרכי ההיוון, החישוב ודרך השפעת נתונים אלה על החלטת וועדת המכרזים. לאחר שיועמדו כלל הנתונים בפני העותרת, היא תוכל לעתור, אם תמצא זאת לנכון, לכל סעד ראוי מכוח הוראות הדין”.

בנוסף הורה השופט על הקפאת הליכי יישומו של המכרז הנדון עד יום 1 בספטמבר 2019. “אני מחייב את המשיבה 1 לשלם לעותרת את הוצאות המשפט (לרבות אגרות תביעה) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הוצאתו בפועל על כל פריט, וכן, בנוסף, שכ”ט עו”ד בסך, 52,000 ₪ להיום”.

מבזקים