בית-המשפט אישר הסדר פשרה בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק לגבי מהירויות גלישה באינטרנט מובטחות מול אלא הקיימות בפועל

“לאחר עיון בהסדר הפשרה שהוגש ע”י הצדדים, נמצא כי מדובר בהסדר ‘ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה’. ההסדר משרת תכליות הן ביחס לעבר והן ביחס לעתיד. ביחס לעבר, הסדר הפשרה מסדיר פיצוי בגין תשלום יתר עבור חבילה שלא נוצלה בהתאם לפרסום. הסדר הפשרה מסדיר גם תיקון עתידי בהתנהלות השיווקית של המשיבה ומניעת הטעויות וטעויות של מצטרפים לעתיד לשירותי האינטרנט שמספקת המשיבה”.

כך כתבה כבוד השופטת צילה צפת מבית-המשפט המחוזי בתל אביב שאישרה את הסדר הפשרה בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של עו”ד רם דקל [ת”צ 3254-11-15] נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ.

השופטת מציינת בפסק הדין כי “הצדדים הגיעו להסדר פשרה דנא לאחר שהתנהל הליך ארוך בבקשת האישור לרבות ישיבות מקדמיות, גילוי ועיון במסמכים, חקירת מצהירים, ואף הוגשו סיכומי המבקש והמשיבה (למעט סיכומוי תגובה של המבקש לסיכומי המשיבה)”.

במסגרת הסדר הפשרה התחייבה חברת בזק לחדד “את ההנחיות לנציגי השירות והמכירות להקפיד ולהודיע במסגרת שיחת ההצטרפות כי החבילה המומלצת לרכישה מוצעת בהתאם לבדיקת היתכנות משוערת למהירות הגלישה המתבססת, בין היתר, על נתוני הגלישה בפועל של מנויים המצויים בקירבת מקום למיקום התשתית של המנוי המבקש להצטרף לראשונה לשירותי האינטרנט של המשיבה.

“במסגרת שיחת ההצטרפות לשירות, יציעו נציגי המשיבה למנויים לערוך בדיקת מהירות מייד עם חיבורם לשירות, על-מנת שניתן יהיה באפשרותם לוודא כי מהירות הגלישה בפועל תואמת את ציפיותיהם ורצונותיהם.

“בנוסף, לא יאוחר ממועד אישור הסדר פשרה זה, המשיבה תוסיף למכתב ההצטרפות פיסקה המבהירה כי ניתן לערוך בדיקת גלישה בכל עת, בין אם באמצעות בדיקת מהירות המצוייה באתר האינטרנט של המשיבה ובין אם באמצעות בדיקות מהירות בלתי תלויות המוצעות על-ידי צדדים שלישיים ברשת האינטרנט, וזאת על-מנת לבחון את שביעות רצונם ממהירות הגלישה בפועל.

“כמו כן, המשיבה תפרט במכתב ההצטרפות את כתובת אתר האינטרנט שבאמצעותו ניתן לערוך בדיקת מהירות”.

= = = = = = = = = = = = = =

ב- 7 בפברואר 2019 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

בעיתונות המודפסת פורסמה מודעה בתשלום לפיה ביום 27.1.2019 הוגשה לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה אשר נחתם בעניין הבקשה להכרה בתביעה הייצוגית נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ.

התובע בתביעה זו [3254-11-15] הוא עו”ד רם דקל. התיק נדון בפני כבוד השופטת צילה צפת.

במודעה נאמר בין היתר כי “עניינה של הבקשה לאישור הוא הטענת המבקש כי מפרסומים ומשיווק של המשיבה הבין המבקש כי חבילות הגלישה של המשיבה (דוגמת חבילת MAX100  או TOP100) מאפשרות גלישה במהירות של 100 מ”ב, כאשר בפועל לא ניתן היה לגלוש במהירות האמורה”.

“המשיבה הכחישה את כל טענות המבקש והסבירה כי חבילות הגלישה אינן מבטיחות מהירות אחת אחידה אלא מאפשרות גלישה בטווחי מהירות, ובפועל המבקש מעולם לא יצא מטווח מהירות הגלישה האפשרי המוגדר בחבילה שרכש”.

“הצדדים סבורים שהסדר הפשרה מהווה פשרה ראוייה, הוגנת וסבירה, בהתחשב בסיכויים ובסיכונים שכרוכים בהמשך ניהול התובענה”.

חברת בזק לוקחת על עצמה לפצות את כל מנוייה שהם בגדר מצטרפים חדשים.

“בהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת הסכם זה, המשיבה תחדד את ההנחיות לנציגי השירות והמכירות מטעמה, להקפיד ולהודיע במסגרת שיחת ההצטרפות כי מאחר ומדובר במנוי חדש, החבילה המומלצת לרכישה מוצעת בהתאם לבדיקת היתכנות משוערת; וכן יציעו נציגי המשיבה למצטרפים חדשים לערוך בדיקת מהירות מייד עם חיבורם לשירות. המשיבה אף תוסיף למכתב ההצטרפות פיסקה המבהירה כי ניתן לערוך בדיקת גלישה בכל עת, ותפרט את כתובת אתר האינטרנט שבאמצעותו ניתן לערוך בדיקה זו”.

יודגש כי תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור בית-המשפט.

= = = = = = = = = = = = = =

מבזקים