פרסום ראשון: בית-המשפט אישר בקשת אלון בכר מנכ”ל הרשות להגנת הפרטיות לקיצור תקופת הצינון שלו כדי שיוכל לכהן כמנכ”ל איגוד הבנקים

היום (30.12.2018) בשעה 13:54 דיווחתי בחלון המבזקים של האתר כי בית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו לבית-משפט לעניינים מינהליים אישר היום בקשה [ועדת ערר (ו”ע)] של אלון בכר מנכ”ל הרשות להגנת הפרטיות מול נציבות שירות המדינה (נש”מ) לקצר את תקופת הצינון שלו כדי שיוכל לכהן כמנכ”ל איגוד הבנקים; טרם פורסמה ההחלטה במלואה.

בינתיים פורסמה ההחלטה המלאה של בית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ”ט – 1969.

להלן קטעים מתוך ההחלטה [ו”ע 21192-12-18] של כבוד השופט רפאל יעקובי ועורכות הדין גילי קירשנר ומורן שבתי:

■ “עניינה של החלטה זו בבקשה למתן היתר לפי סעיף 4(ג) לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ”ט – 1969.

■ “בבקשה דנן המבקש עותר לכך שיינתן לו היתר לעבוד החל מ- 20.1.2019 כמנהל כללי של איגוד הבנקים (ע”ר), בכפוף למגבלות שבסעיפים 2 ו- 3 לחוק.

■ “בתפקידו האחרון בשירות הציבורי מכהן המבקש כראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים החל מ- 9 באוקטובר 2013. לתפקידו זה מונה המבקש על-ידי הממשלה (בהחלטה מס’ 4470) וזאת לתקופת כהונה מוגבלת בת 6 שנים, המסתיימת ב- 8.10.2019.

■ “המבקש מציין כי במהלך חודש מאי 2018 באה פנייה מקדמית אליו בקשר למישרה המבוקשת וכי הוא עידכן את מנהלת המחלקה המשפטית ברשות בדבר הפנייה האמורה

והוחלט כי הוא יימנע מלטפל בעניינים הקשורים באיגוד. בהמשך הדרך ועם התקדמות הליכי המיון (במהלך חודש אוגוסט 2018), הועלתה החלטה זו על הכתב ונמסרה למנהלת המחלקה המשפטית ברשות. עם גיבוש רשימת המועמדים הסופית, במהלך חודש אוקטובר 2018, פנה המבקש למנהלת המחלקה המשפטית ברשות, על-מנת לבחון את תחולת החוק לגביו. עוד ציין המבקש כי הוא מתעתד לסיים את העסקתו בשירות המדינה בתחילת חודש ינואר 2019, מבלי שציין את התאריך המדוייק לעניין זה.

■ “המבקש טוען כי גם אם פורמלית חלות עליו הוראות סעיף 4 לחוק, הרי שבהינתן שלא עסק כלל בתחום המגזר הבנקאי החל מחודש מאי 2018 והעובדה שהוא נמצא לקראת סיום כהונתו הקצובה, מוצדק לקצר את תקופת הצינון הקבועה בחוק ולתת היתר לעסוק בתפקיד המבוקש החל מיום 20.1.2019.

■ “[…] לגופו של עניין, עמדתה הרשמית של נציבות שירות המדינה (נש”מ) היא כי ניתן להתיר למבקש להיכנס לתפקיד החדש בסמוך לפרישתו משירות המדינה ובלבד שכניסתו לתפקיד האמור תהיה לפחות חודש לאחר פרישתו מן השירות”.

■ בית-המשפט קובע כי “במכלול הנסיבות, אנו סבורים כי מתאים להיענות לבקשה, כשלצידה המגבלה שמציינת נש”מ והמגבלות שמכוח סעיפים 2 ו- 3 לחוק“.

■ “מן האמור עד כה עולה כי הפער בין בקשת המבקש לבין עמדת המשיבה הוא קטן מאוד. הוא מסתכם בכך שהמבקש עותר להתיר לו להתחיל בתפקיד החדש כעבור כשבועיים-שלושה ממועד הפרישה הרשמי (במועד לא ידוע בתחילת חודש ינואר 2019), בעוד שעמדת המשיבה היא כי מתאים שיתחיל בתפקיד זה רק לאחר שיחלוף לפחות חודש ממועד הפרישה הרשמי”.

בית-המשפט בחן היבטים שונים הקשורים לבקשה ולחוק בעניין זה וקבע בסופו של דבר כי “[…] לנוכח כל המצויין, אנו סבורים כי קביעה כאמור – המאפשרת תחילת העבודה החדשה כעבור כשמונה חודשים מתחילת הצינון הפנימי וחודש לאחר מועד הפרישה הרשמי – לא מעלה חשש לפוטנציאל של פגיעה או למראית עין של פגיעה בטהר המידות ובתדמיתו של השירות הציבורי. השורה התחתונה היא איפוא כי המבקש יהיה רשאי לעבוד בתפקיד המנהל הכללי של איגוד הבנקים כעבור חודש ממועד פרישתו הרשמי משירות המדינה, בכפוף למגבלות שמכוח סעיפים 2 ו-3 לחוק“.

[הערה: ההדגשות מופיעות במקור].

מבזקים