“בימים הקרובים יועבר תזכיר חוק המהווה את מתווה השר לנושא התיעוד והמאגר הביומטרי”, מהלך שמשמעותו “החלה מנדטורית של התיעוד והמאגר על כלל” התושבים: בקשת משרד הפנים להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם יועץ הביומטריה יורם אורן

הגוף המפרסם: משרד הפנים

תקנה: 3 (29)

שם הספק: יורם אורן (יועץ לענייני ביומטריה)

מהות ההתקשרות: התקשרות עם יועץ לענייני ביומטריה יורם אורן, הגדלת והארכת התקשרות שנוצרה ברשות האוכלוסין והגירה

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2017

החלטה: דיווח פטור משרדי

הערות: וועדת המכרזים של משרד הפנים כותבת בהחלטתה מ- 12.12.2016 כי “בימים הקרובים יועבר תזכיר חוק המהווה את מתווה השר לנושא התיעוד והמאגר הביומטרי, להתייחסות הציבור ולאחר מכן לאישור הכנסת. מהלך זה משמעותו החלה מנדטורית של התיעוד והמאגר על כלל תושבי מדינת ישראל.

“מר אורן היה שותף מרכזי בהקמת המאגר הביומטרי מיסודו, מכיר את מורכבותו והדרישות השונות העולות מן השטח ועוסק בייעוץ ובפעילות מקצועית של פיקוח ופיתוח מערך הצופן של הרשות המהווים סוד מקצועי. היועץ איפיין תהליכי צופן רבים שיושמו בפרוייקט הביומטרי.

“מר אורן הינו יועץ ייחודי בנושאי ביומטריה בארץ ובעולם ובעל קשרים מקצועיים רבים עם גורמים בכירים בתעשייה הבינלאומית הרלבנטית, ולקח חלק בפרוייקטים בינלאומיים בתחום הביומטריה. כמו כן מר אורן בעל הבנה מעמיקה בתחומי אבטחת מידע ובעל ניסיון רב עם גופי ביטחון שונים המנחים ומבקרים את הרשות.

“כפי שגם עלה מהסבריו הקודמים בפני הוועדה של ראש הרשות לשעבר, מר גון קמני, כי ישנו קושי משמעותי ומהותי בעברת כלל הידע הצבור ע”י מר אורן לעובדי הרשות, כיוון שהינם בעלי כישורים שונים והגדרות תפקיד שונות ובייחוד לאור העובדה שמדובר בידע אשר רכש היועץ על-פני עשרות שנים, וכי בשלב זה אין מחליף העונה לידע והיכרות הנדרשים מפרוייקט לאומי משמעותי זה.

“וועדת הפטור המשרדית במשרד הפנים בישיבתה מיום 29.3.2015 קיבלה את החלטת וועדת המכרזים המשרדית מיום 30.11.2014 המאשרת הארכה והרחבת ההתקשרות בין הרשות לניהול המאגר הביומטרי עם היועץ יורם אורן, עד לתאריך 31.12.2016.

“עקב רגישות וחשיבות הפרוייקט והמידע הסודי והמקצועי אליו נחשף מר אורן, ובנקודת הזמן הקריטית בה מצוי הפרוייקט, נדרשת הארכת ההתקשרות עם היועץ יורם אורן”.

מבזקים