ביהמ”ש התיר לעו”ד (שהגישה תובענה ייצוגית נגד פלאפון) לעיין בכל מסמכי עתירה מינהלית שהגישה פלאפון נגד המדינה

בית-המשפט המחוזי בתל אביב (בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) התיר לעו”ד מירב תהילה, שהגישה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת, לעיין בכלל מסמכי עתירה מינהלית (נפרדת) שהגישה חברת פלאפון נגד מדינת ישראל.

כבוד השופטת העמיתה יהודית שטופמן כותבת בין היתר בהחלטתה מיום 11.10.2018:

■ “העותרת, פלאפון תקשורת בע”מ, הגישה עתירה כנגד מדינת ישראל – משרד התקשורת בגין עיצום שהוטל על העותרת מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, וזאת בשל הפרה נטענת של סעיף 58.6(א) לרישיון שניתן לפלאפון, האוסר גביית תשלום עבור שירות, ללא תיעוד בדבר הסכמה מפורשת של המנוי לקבלת השירות. עתירה זו מתבררת בפני.

■ “ביום 12.6.2018 הגישה מבקשת העיון בקשה לעיון בעתירה […] המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד העותרת, חברת פלאפון תקשורת בע”מ המבקשת טוענת כי הבקשה לאישור התובענה כייצוגית והעתירה דנן עוסקות באותו עניין, הפרת הוראת סעיף 58.6(א) לרישיונה של חברת פלאפון, ולכן יש לה עניין בעיון במסמכי העתירה.

■ “ביום 13.2.2018 הגישה המבקשת בקשה לעיון בתיק. לאחר שמיעת הצדדים ניתנה החלטתי מיום 31.5.2018  ולפחה המבקשת תקבל לידיה את העתירה, על כל נספחיה, אך פלאפון רשאית להשחיר נתונים מסחריים וכספיים שעניינם מספר המנויים והגבייה מהם, וזאת בלבד. על החלטה זו ערערה המבקשת לבית-המשפט העליון.

■ “ביום 12.6.2018 הגישה המבקשת בקשה נוספת לעיון בה עותרת לאשר לה עיון בכלל המסמכים המצויים בתיק בית-המשפט, ולא רק בעתירה עצמה. [הערת העורך: ההדגשה – במקור].

■ “ביום 18.6.2018 הגישה פלאפון את התנגדותה לבקשת העיון השנייה, וטענה כי גם אם יותר למבקשת לעיין בתיק, אזי גם במקרה זה רשאית תהיה להשחיר נתונים, כאמור בהחלטה מיום 31.5.2018. המשיבה בעתירה, מדינת ישראל – משרד התקשורת, הודיעה כי אינה מתנגדת לבקשת העיון השנייה, בכפוף לשמירת פרטיותם של המנויים.

■ “[…] המבקשת דוחה את טענות חוסר תום הלב שהועלו ע”י חברת פלאפון. לטענתה, מייד לאחר שגילתה כי תשובת המשיבה לעתירה פתוחה לעיונה של המבקשת במערכת ‘נט המשפט’ ללא השחרת נתונים כאמור בהחלטה מיום 31.5.2018, הודיעה על כך לבית-המשפט בהודעה מיום 28.5.2018 […] המבקשת מציינת שבכל מקרה נחשפה לנתוני מספר המנויים בעתירה שנמסרה לה, כמו גם לסכום הגבייה הבלתי חוקית, לכאורה, וזאת במסגרת הדיון בעתירה בבית-המשפט. משכך, לדעת מבקשת העיון, אין הצדקה להשחרת הנתונים.

■ “[…] עוד טוענת המבקשת כי גם בבקשה זו לא נימקה פלאפון מדבר המדובר בסודות מסחריים ולכן אין לקבל את בקשת פלאפון להסתרת הנתונים. המבקשת דוחה את טענת פלאפון כי משרד התקשורת הביע את עמדתו בבקשה שהגישה המבקשת עפ”י חוק חופש המידע, ולפיה מדובר בסודות מסחריים. מכל מקום, לדעת מבקשת העיון, החלטת משרד התקשורת בעניין זה לא הייתה מנומקת.

■ “[…] פלאפון עומדת על טענתה כי המדובר בנתונים מסחריים סודיים שנמסרו לרשות בהנחה כי תישמר סודיותם […] פלאפון טוענת כי חשיפת הנתונים בעתירה שנמסרה למבקשת, לאחר החלטת בית-המשפט בבקשה הראשונה, היא תוצאה של טעיות אנוש ואין בה כדי להוות הסכמה לחשיפת הנתונים או לחזרה מהטענה כי מדובר בסודות מסחריים”.

■ בהכרעתה קובעת השופטת כי “איני רואה מקום לסטות מן הרציונל והנימוקים בהחלטתי בבקשת העין הראשונה ועל כן דין הבקשה להתקבל בחלקה.

■ “[…] אין חולק כי במסמכים בהם מבוקש לעיין מצויים פרטים מסחריים אודות עסקיה של חברת פלאפון. זהו לב הסכסוך בין הצדדים שאלמלא כן נראה כי הייתה מסכימה המבקשת להצעת פלאפון למתן זכות העיון בכפוף להשחרת הנתונים העסקיים. מעצם אי הסכמתה של המבקשת להצעת פלאפון ניתן להבין כי רואה המבקשת חשיבות רבה דווקא בנתונים אלה, ולכן גם ניתן להבין את רתיעת פלאפון מחשיפת הנתונים. יצויין כי אין בעובדה כי חלק מן הנתונים הללו נחשפו בפני המבקשת, בין אם בשל טעות אנוש ובין אם בהליכים משפטיים, כדי להשפיע על החלטה זו, שכן מדובר בהחלטה משפטית בהתאם לדין.

■ “[…] לפיכך, באיזון בין עיקרון פומביות הדיון וזכות העיון הנוטה לטובת המבקשת, לבין הזכות ל’פרטיות עסקית’ של פלאפון, אני מוצאת כי ניתן לאפשר למבקשת את העיון בכל המסמכים בתיק דנן בכפוף למגבלות, ועיון זה יהא בבחינת פגיעה מידתית בחברת פלאפון”.

■  השופטת הורתה לחברת פלאפון תקשורת “להמציא למזכירות בית-המשפט, לא יאוחר מיום 25.11.2018, את כלל המסמכים, כולל נספחים, שהוגשו לתיק בית-המשפט, עד למועד מתן החלטה זו, ובהם רשאית היא להשחיר נתונים מסחריים וכספיים, שעניינם מספר המנויים והיקף הגבייה מהם, וזאת בלבד”.

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 6.6.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: ביהמ”ש קיבל חלקית בקשה לעיון במסמכי עתירה מינהלית של פלאפון נגד משרד התקשורת.

+ ב- 17.4.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון תקשורת בגין חיוב עבור שירות גלישה ברשת האינטרנט החורג מנפח הגלישה עליו הוסכם בהסכם ההתקשרות וזאת מבלי שהחברה קיבלה את הסכמתם המפורשת לכך.

מבזקים