ביהמ”ש האריך מועד הגשת עתירה מינהלית נגד התעשייה האווירית לגבי מכרז שלה במסגרת “פרוייקט ביטחוני מסווג ביותר” שהוא “בעל חשיבות לאומית רבה”

21:09 28.04.2019

קטגוריות: משפט צבא וביטחון

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד נענה ב- 25.3.2019 לבקשה של חברת מר מערכות אבטחה ותקשורת בע”מ נגד התעשייה האווירית לישראל בע”מ, חברת אלכסנדר שניידר בע”מ וחברת אנרטק מערכות 2001 בע”מ.

כבוד השופטת מרב בן-ארי כתבה בין היתר בהחלטתה בעתירה המינהלית של חברת מר:

■ “בקשה להארכת מועד לשם הגשת עתירה מינהלית נגד החלטת וועדת המכרזים של המשיבה 1 [התעשייה האווירית] לפיה משיבה 2 [אלכסנדר שניידר] הוכרזה כזוכה במכרז שעניינו ‘פיתוח ייצור שלושה קרונות ואתר פרוש’. מדובר בפרוייקט ביטחוני מסווג ביותר שלטענת התע”א בעל חשיבות לאומית רבה”.

■ מכרז זה פורסם בחודש יולי 2018. ביום 4.9.2018 החליטה וועדת המכרזים של תע”א על זכיית חברת אלכסנדר שניידר במכרז. בהמשך לכך, עפ”י תגובת חב’ אלכסנדר שניידר, ניהלה תע”א עימה מו”מ להפחתת העלות ובסוף חודש נובמבר 2018 היא קיבלה הודעה על זכייתה.

■ ביום 5.12.2018 נמסר לעותרת כי הצעתה לא נבחרה והיא ביקשה, ארבעה ימים לאחר מכן לעיין במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה.

■ בהמשך ההחלטה יש פירוט נרחב של כל ההתקשרויות בין העותרת לבין תע”א לגבי בקשתה לעיין במסמכים שברשות התעשייה האווירית לגבי המכרז. בין היתר נאמר בהחלטה כי לאחר מספר עיכובים התאפשר לנציג מטעם המבקשת לעיין במסמכים אולם לא ניתנה לו אפשרות לצלמם.

■ “במכתב של תע”א מיום 7.2.109, כשלושה ימים לפני שנמסרו למבקשת מלוא החומרים המבוקשים, נרשם כי ההזמנה לשניידר יצאה לפועל. החומרים נמסרו לעיון המבקשת ביום 10.2.109.

■ “ביום 19.2.2019 המבקשת פנתה לתע”א לפסילת הצעת שניידר מן הטעם שלטענתה התקיימו מגעים פסולים בין גורם מטעם תע”א לבין שניידר. כמו כן טענה שבמכרז נפלו פגמים מהותיים בהצעת שניידר הנוגעים לאי עמידתה בדרישות המפרט הטכני שנקבעו במסגרת המכרז באופן המשליך בין היתר על הצעת המחיר”.

■ התעשייה האווירית טענה בתשובתה לבית-המשפט כי יש לדחות את בקשת ההארכה  “מן הטעם שהעתירה מוגשת בשיהוי מהותי ודיוני”. לדברי התעשייה האווירית, “ההחלטה מחודש 9/18 לא נמסרה במועד למשתתפים במכרז, עקב טעות אנוש”. בנוסף טענה תע”א כי “השתהות זו גורמת לעיכוב בפיתוח ובייצור הקרונות ולעיכוב זה יש השלכה ביטחונית וכספית”. עוד טענה תע”א כי קיים “[…] צורך דחוף בביצוע ההתקשרות אשר מהווה נדבך אחד מיני רבים בפרוייקט ביטחוני מסווג (פרוייקט של מיליוני שקלים, מתוכו כ- 8 מיליון ₪ עלות הפרוייקט נשוא המכרז)”.

■ השופטת מציינת כי “בענייננו לא מצאתי שהמבקשת השתהתה באופן בלתי סביר […] בנסיבות העניין אני סבורה שהתנהלות זו של המבקשת אינה לוקה בשיהוי סובייקטיבי”  […] נראה, לכאורה, שהעתירה אינה חסרת סיכוי, על פניה”.

■ בסיום ההחלטה אומרת השופטת: “יודגש: החלטה זו עניינה מתן ארכה להגשת העתירה בלבד. אין באמור בהחלטה זו כדי להביע עמדה בעתירה לגופה, לרבות לטענות לגוף העניין בדבר קיומו של מעשה עשוי או טענות אחרות שהעלו המשיבות”. [הערה: ההדגשות – במקור].

הערות עורך Read IT Now:

+ המדיניות שלי באתר זה היא לא לפרסם דברים בעלי רגישות ביטחונית/מדינית העלולים לפגוע במדינת ישראל באופן כלשהו.

+ בעבר אף פניתי למספר משרדים ממשלתיים והפניתי תשומת ליבם לכך שבשוגג פירסמו ברשת מידע רגיש שגורמים בתוכם ביקשו מפורשות שלא לפרסמו. רק לאחר הסרת המידע הרגיש בידי אותם המשרדים, פירסמתי ידיעות כלליות בנושאים הללו מבלי לחשוף את פרטי המידע שהוסר.

+ גם היום אני מודע לפרטי התקשרות של משרד ממשלתי עם גורם מסויים למרות שפעמיים בעבר בפרטי אותה התקשרות צויין מפורשות כי אין לפרסם את דבר ההתקשרות: “ההחלטה לא תתפרסם באינטרנט מטעמים של יחסי החוץ לפי תקנה 1ג(ב)”.

+ במקרה הנוכחי, מדובר בתיק שהוא ‘פתוח לציבור’ כפי שמוגדר במערכת “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט ומשום שבית-המשפט עצמו פירסם את הדברים הספציפיים לגבי הפרוייקט הזה.

מבזקים