בזק תשלם 150,000 ₪ שכ”ט עו”ד בתביעה ייצוגית המתנהלת מאז 2015 והטוענת ש”ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי ומנעה תחרות בשוק התקשורת”

* בשבוע שעבר דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: בזק בהודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך (6.3.2019): “בדבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית בה נטען כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי ומנעה תחרות בשוק התקשורת” “ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 4.3.2019 בדבר הסכמת החברה להצעת בית-המשפט לאישור הבקשה לנהל את התובענה כייצוגית, ניתן בזאת דיווח מיידי משלים, כי ביום 5.3.2019 אישר בית-המשפט את הבקשה לנהל את התובענה כייצוגית והבהיר כי כלל טענות הצדדים שמורות להם לדיון בתובענה גופה וכי כל הראיות והחקירות שנשמעו במסגרת בקשת האישור יהוו חלק מחומר הראיות בתובענה הייצוגית”.

* בינתיים פורסמה באתר “נט המשפט” החלטתו של כבוד השופט עופר גרוסקופף, שהחל לטפל בתיק בהיותו בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ובמהלך התקופה עבר לכהן בבית-המשפט העליון. ההחלטה [לאשר (בהסכמה) בקשה לניהול תובענה כייצוגית] ניתנה בהיעדר הצדדים ב- 5.3.2019 אולם פרסמה באתר הב”ה מספר ימים לאחר מכן:

■ “לפניי בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שהוגשה ביום 17.7.2016, נגד המשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ […] (יצויין כי מדובר בבקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית. הבקשה המקורית הוגשה ב- 4.11.2015)”.

■ “בזק היא חברה ציבורית הפועלת בתחום התקשורת, ומוכרזת כבעלת מונופולין במספר שווקים, ביניהם אספקת שירותי טלפוניה נייחת. המבקשים הם לקוחות [מיכל ברק סוקולובר ואלון צדוק] בזק בתחום הטלפון הנייח.

■ “[…] עניינה של בקשת האישור, בתמצית, בטענה כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה כמונופול בשוק התקשורת (ובעיקר בתחום התקשורת הנייחת).

■ “[…] לטענת המבקשים, מזה שנים רבות מנסה משרד התקשורת להביא לתחרות בתחום התקשורת הקווית, אלא שניסיונותיו אינם צולחים, בעיקר נוכח מכשלות שמציבה בזק בפני פתיחת שוק התקשורת הקווית לתחרות. במסגרת בקשת האישור, פירטו המבקשים שורת צעדים בהם נקטה, לשיטתם, בזק כדי להביא לסיכול התחרות, וזאת באופן העולה כדי ניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי. בראש ובראשונה, נטען כי בזק פעלה לעיכוב, טרפוד וסיכול רפורמת השוק הסיטונאי – רפורמה ביוזמת משרד התקשורת שמטרתה להגביר את התחרות בתחום התקשורת הנייחת. מעבר לכך, נטען כי בזק נקטה בשורה של פרקטיקות פסולות לסיכול התחרות, וביניהן תמחור בלתי הוגן והצרת מרווחים, ערפול והטעייה במחירים, חסימת מתחרים על-ידי עובדי החברה וקביעת מחירי היצף.

■ “[…] לטענת המבקשים, התנהלותה שלא כדין של בזק הניבה לה רווחים עודפים על חשבון ציבור הצרכנים – רווחים אותם הם מבקשים להשיב במסגרת הליך התובענה הייצוגית. היקף הנזק (קרי, הרווח העודף) הוערך בבקשת האישור על-ידי מומחה המבקשים בסך של 556 מיליוני ₪.

■ “[…] בהמשך לכך, ולאור טענתה של בזק בסיכומיה כי הודעת משרד התקשורת מהווה אך את ‘יריית הפתיחה’ של הליך מינהלי, וכי נכון לאותו מועד אין בנמצא “אפילו החלטה סופית של משרד התקשורת לפיה בזק ביצעה הפרה“, התבקש משרד התקשורת, בהחלטתי מיום 16.4.2018, להודיע מתי צפוייה להינתן החלטה בסוגיית הטלת עיצום כספי.

■ “ביום 29.1.2018 דיווחה בזק על קבלת הודעת משרד התקשורת לפיה החליט מנכ”ל המשרד להטיל עליה עיצום כספי בסך 11,163,290 ₪ בגין הפרת הוראות בעניין יישום שירות טלפוניה סיטונאית. על רק זה, התבקשה בזק, בהחלטה מיום 3.2.2019, להודיע – ‘האם לאור החלטת משרד התקשורת, וחילופי המותב הצפויים בתיק ככל שבקשת האישור תתקבל, היא מסכימה לאישור הבקשה לניהול התובענה כייצוגית, מבלי שתינתן החלטה מנומקת בעניין זה, ותוך שמירת מכלול טענותיה לדיון בתובענה גופה‘. כמו כן התבקשו הצדדים להגיש, ככל שהם מעוניינים בכך, את התייחסותם להחלטת מנכ”ל משרד התקשורת להטיל עיצום כספי על בזק.

■ “ביום 3.3.2019 הודיעה בזק כי היא מסכימה להצעת בית-המשפט, בכפוף לשמירת כל טענותיה לדיון בתובענה גופה, כאמור בהצעה. כן מסרה בזק כי ביום 25.2.2019 הגישה עתירה מינהלית נגד החלטת מנכ”ל משרד התקשורת.

■ “לאור האמור לעיל, אני מאשר בזאת את ניהול התובענה כייצוגית, בתנאים המפורטים להלן, ובהתאם למבוקש בבקשת האישור. מובהר בזאת, כי כלל טענות הצדדים שמורות להם לדיון בתובענה גופה, וכי כל הראיות והחקירות שנשמעו במסגרת בקשת האישור יהוו חלק מחומר הראיות בתובענה הייצוגית.

* השופט הורה כי בזק תישא בהוצאות המבקשים בגין חוות דעת המומחה שהוגשה בתיק, כנגד קבלות. בנוסף, השופט פסק לבאי הכוח המייצגים [עו”ד אופיר נאור, עו”ד רנן גרשט, עו”ד שנהב יעקב, עו”ד שחר בן מאיר ועו”ד יצחק אבירם] שכר טירחה בגין טיפולם בתובענה עד לשלב זה בסכום כולל של 150,000 ₪ בתוספת מע”מ. בזק גם תישא עלויות פרסום מודעה בתשלום בעיתונים יומיים בדבר אישור התובענה כייצוגית.

* בשל מינויו של כבוד השופט גרוסקופף כשופט בבית-המשפט העליון, התיק יועבר להמשך טיפול של מותב אחר.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בהחלטת בית-המשפט].

מבזקים