בזק הודיעה לבורסה ולרשות ניירות ערך על קבלת הודעת הממונה על התחרות בנושא “קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה והודעה על כוונת חיוב” של 30 מיליון ש”ח מהחברה וחצי מיליון ש”ח ממנכ”לית החברה לשעבר

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודיעה (5.9.2019) לבורסה לניירות ערך ולרשות ניירות ערך על קבלת הודעת הממונה על התחרות בנושא “קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה והודעה על כוונת חיוב” של 30 מיליון ש”ח מהחברה וחצי מיליון ש”ח ממנכ”לית החברה לשעבר סטלה הנדלר.

בהודעת החברה נאמר בין היתר כי ביום 4 בספטמבר 2019 התקבלה בחברה קביעה של הממונה על התחרות בדבר ניצול מעמדה של החברה לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית, תשמ”ח – 1988 וכן דרישת תשלום לפי הוראות סעיף 50ח לחוק של 30 מיליון ש”ח מהחברה וחצי מיליון ש”ח ממנכ”לית החברה לשעבר.

“הקביעה נתונה לערר בפני בית הדין לתחרות בתוך 30 יום. החברה לומדת את הקביעה.

“ביחד עם קבלת הקביעה התקבלה בחברה גם הודעה על כוונת חיוב חדשה מרשות התחרות אשר לפיה הממונה שוקלת להטיל על החברה עיצום כספי נוסף בסך של 8,285,810, ש”ח בגין אי מענה לדרישה למסירת מידע ונתונים ומסירת מידע מוטעה, וזאת במסגרת בדיקה שנערכה ברשות התחרות בקשר עם נושא הקביעה.

“לחברה ניתנה הזכות לטעון טענותיה בעניין זה בפני הממונה בתוך 60 יום, ובכוונת החברה לממש זכות זו”.

הערה: הודעת רשות התחרות בנושא זה נמצאת כאן.

מבזקים