בזק דיווחה לבורסה ב- 28.10.2019 על תביעה שהוגשה נגדה; ידיעה על התביעה פורסמה ב- Read IT Now כבר 15 ימים קודם לכן

ביום שני, 28.10.2019 בבוקר דיווחה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ לבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ ולרשות ניירות ערך על “בקשה לייצוגית נגד החברה בטענה לאי פירוט מרכיב התשלום הקבוע בגין קו טלפון בהודעת תשלום שנשלחת לצרכן”.

בהודעה של בזק לשני הגופים נאמר כי “ביום 27.10.2019 התקבלה בחברה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית אשר הוגשה ביום 10.10.2019 כנגד החברה וכנגד משיבה נוספת בבית-המשפט המחוזי בחיפה. בבקשה נטען, כי החברה מפרה את הוראות סעיף 13ב לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ‘בכך שהיא אינה מפרטת בחשבונית או בהודעת התשלום שנשלחת לצרכן את מרכיבי התשלום הקבוע בגין ‘קו טלפון’ ואת סכומם. בהתאם, נטען, כי החברה מנועה מלגבות את התשלום הקבוע ועליה להשיבו ללקוחות ששילמו אותו.

“הגדרת הקבוצה אשר בשמה מבוקש לנהל את התביעה הייצוגית הינה כלל לקוחות החברה אשר חויבו על ידה בתשלום קבוע, מבלי שבחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת אליהם, פורטו מרכיבי התשלום הקבוע וסכומם.

“הנזק הממוני האישי הנטען הינו 490 ש”ח (תשלום קבוע של 35 ש”ח לחודש מוכפל ב- 14 חודשים, החל ממועד תיקון חוק הגנת הצרכן שקבע ההוראה לעיל) כאשר ביחס לסכום הכולל של התביעה הייצוגית מצוין כי הוא עולה על 5.2 מיליון ש”ח (גבול הסמכות התחתון של בית-המשפט אליו הוגשה הבקשה).

“החברה לומדת את הבקשה ואין באפשרותה להעריך בשלב זה את סיכוייה”.

ההודעה של בזק נשלחה ע”י שלי ביינהורן, מזכירת החברה והממונה על האכיפה הפנימית בחברת בזק.

* ידיעה על הגשת התביעה פורסמה כאן באתר זה כבר ב- 13.10.2019 [חמישה-עשר יום לפני ההודעה של בזק] תחת הכותרת: תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק וחב’ CAR2GO בשל “גבייה בלתי חוקית של תשלומים ע”י הנתבעות” וזאת ע”י “הפרת חוק הגנת הצרכן”.

 

מבזקים