בזק בינ”ל הגישה לעליון בקשת ערעור על החלטה של המחוזי ת”א; שופטת העליון הורתה לחברה להגיש בקשה מתוקנת – וקצרה יותר

08:59 25.10.2019

קטגוריות: אינטרנט משפט

תגים:

“היקף בקשת רשות הערעור אינו מתקבל על הדעת, והמבקשת תגיש בקשה מתוקנת שלא תעלה על 30 עמודים עד ליום 6.11.2019. למען הסר ספק, הבקשה תוגש במתכונת ההגשה הנוהגת בבית משפט זה לעניין הגשת סיכומי טענות בכתב במסגרת הליך ערעור אזרחי (עימוד, פסקאות וכיוצא בזה)”.

כך הורתה כבוד שופטת העליון ענת ברון ב- 23.10.2019 לגבי בקשת ערעור [רע”א  6594/19] שהגישה חברת בזק בינלאומי (באמצעות עו”ד אייל בליזובסקי) על החלטת בית-המשפט המחוזי תל אביב-יפו.

= = = = = = = = = = = = = = =

מדובר בהחלטה שניתנה ע”י כבוד השופט המחוזי רחמים כהן (ב- 25.7.2019) בעניין תביעתו של יוסף אספי (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) ונאמר בה בין היתר:

“בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבה, בזק בינלאומי בע”מ, מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן באשר אינה מוסרת ללקוחותיה הודעה בכתב בדבר העלאת המחיר בתום המועד בעיסקה לתקופה קצובה וגובה מלקוחותיה תשלומים ביתר.

“[…] במוקד בקשת האישור טענת המבקש לפיה, לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המשיבה ובפרט בסמוך למועד הסיום הקצובה והעלאת מחיר העיסקה, בדצמבר 2014, לא קיבל הודעה בדבר השינוי הצפוי בעלות העיסקה. התברר למבקש, שהודעות וחשבוניות בדבר היסקאות בהן התקשר עם המשיבה ובכלל זה ההודעה בדבר סיום תקופת ההטבה והעלאת מחיר העיסקה נשלחו לתיבת דואר אלקטרוני שהיקצתה המשיבה למבקש.

“[…] התיבה האישית אליה נשלחת ההודעה בדבר סיום ההטבה היא תיבת דואר אלקטרוני שפתחה המשיבה למבקש וליתר לקוחותיה במועד ההתקשרות, באופן חד צדדי. המשיבה משתמשת בתיבה האישית לצורך משלוח הודעות, חשבוניות ועדכונים אותם היא מחוייבת למסור על פי דין ללקוחותיה ובכלל זה הודעה בדבר סיום תקופת ההטבה.

“חלף האפשרות לשלוח תכתובות בזק למענם הרשום של הלקוחות או לכתובת דואר אלקטרוני בה הם עושים שימוש, המשיבה שולחת אותן לתיבה האישית. זאת, מבלי לברר עם אותם לקוחות, לאן הם מעוניינים לקבל תכתובות אלה; מבלי שאלה נתנו הסכמתם לפתיחתה של התיבה האישית או את הסכמתם לכך, שהתכתובות תישלחנה לתיבה האישית, והם אף אינם עושים בה שימוש אחר”.

בהמשך החלטתו כותב השופט כהן כי “[…] טענות המשיבה רבות ויש בהן טעם של ממש, אולם, היא לא הניחה תשתית ראייתית לתמיכה בטענותיה, ככל שהן נוגעות להסכמת המבקש לקבלת תכתובות באמצעות התיבה האישית”.

“[…] מצופה מצרכן שיגלה אחריות בנוגע לחיובים בחשבונו ויבדוק את חיוביו מידי פרק זמן סביר. צרכן שאינו מקבל חשבוניות משך תקופה ארוכה, מעלה כאפשרות, שהוא זונח טענות אשר עלולות לצמוח לו, שהרי אין הוא מחזיק באסמכתאות הנדרשות לצורך

הוכחת טענותיו. נראה שקיים זמן סביר שבמהלכו צרכן אמור לבדוק חשבוניות, ומבלי לקבוע מסמרות מה ייחשב כזמן סביר, הרי שאי-תשומת לב לחשבוניות משך מספר שנים, כבעניינו של המבקש, חורגת מזמן זה, שהרי המבקש הבין שתקופת העיסקה הקצובה היא בת שנה אחת. על אף האמור יודגש, כי התנהלותו ‘הרשלנית’ של המבקש כצרכן בנסיבות האמורות, אינה שומטת את הקרקע תחת קיומה של עילת תביעה”.

השופט קובע כי המבקש הניח תשתית ראייתית למקצת מכלל טענותיו בכתב הטענות ולא הניח תשתית ראייתית למקצת מיתר טענותיו.

עוד קבע השופט כי “[…] יש לקבוע כי המבקש לא הוכיח עילת תביעה אישית ולא נותר לו נזק הראוי לפיצוי, בהיעדר עילת תביעה אישית אין המבקש יכול וראוי עוד לעמוד בראש חברי הקבוצה ולייצגם. היעדר עילת התביעה האישית אינה מוליכה בהכרח לדחיית בקשת האישור” וכי יש להחליף את התובע המייצג.

בסופו של דבר קבע השופט כי בקשת האישור של התביעה כתובענה ייצוגית – מתקבלת. נקבע גם כי בזק בינלאומי תשלם לב”כ התובע סכום של 35,000 ₪, שכ”ט בגין טיפולם בתובענה עד שלב זה.

= = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים