בזק בהודעה לבורסה ולרשות לני”ע בעקבות השימועים החדשים של משרד התקשורת: “החברה לומדת את מסמכי השימוע ובוחנת את אופן התייחסותה ובכלל זאת בכוונתה לבקש הבהרות נוספות מהמשרד ביחס לאמור במסמכי השימוע”

ביום רביעי 24 ביולי 2019 פירסם משרד התקשורת שני שימועים שתכליתם עידוד חברות התקשורת להשקעות בתשתיות תקשורת מתקדמות ועידוד התחרות בשירותים לצרכן: (א.) שימוע לקביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס המנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק, ו- (ב.) שימוע על שינוי מתכונת שיווק ה”באנדל ההפוך”.

בתוך כך פירסם משרד התקשורת גם את תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ”א) (תיקון מס’ 2), התשע”ט – 2019. אלה הן התקנות הראשונות עליהן חתום שר התקשורת החדש ח”כ דוד אמסלם. המועד האחרון להעברת הערות על הצעת התקנות החדשות הוא 18 באוגוסט 2019.

ביום חמישי, 25 ביולי 2019, פירסמה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך בדבר השימועים החדשים של משרד התקשורת.

בין היתר נאמר בהודעתה של בזק כי “החברה אינה מפעילה כיום רשת סיבים אופטיים המגיעה עד לבתי לקוחות פרטיים וכי אספקת שירות ה- BSA תתאפשר רק לאחר שתוקם רשת כזו, ככל שתוקם. עד עתה פרסה החברה, באופן חלקי, רשת גישה של סיבים אופטיים פסיבית, כנדבך ראשוני ובסיסי לאספקת השירות, אולם הקמת הרשת ואספקת השירות מחייבים השקעות נוספות בקנה מידה מהותי ולפיכך מצריכים קבלת החלטות ואישורים של האורגנים המוסמכים לכך בחברה”.

עוד אמרה בזק בהודעתה כי “המועד שנקבע למשלוח התייחסות לשימוע הינו עד ליום 18.8.2019. החברה לומדת את מסמכי השימוע ובוחנת את אופן התייחסותה ובכלל זאת בכוונתה לבקש הבהרות נוספות מהמשרד ביחס לאמור במסמכי השימוע”.

 

מבזקים