בג”ץ מחק 2 עתירות ותיקות העוסקות בהקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה ופסק גם בארבע בקשות רשות ערעור בהיבטים קשורים

היום, 23 בדצמבר 2018, הגיעו לסיומן שתי עתירות מהשנים 2008 ו- 2009 וארבע בקשות רשות ערעור שכולן דנו בנושא הסלולר בישראל. כפי שדיווחתי בחלון המבזקים של האתר בשעה 13:41, בג”ץ מחק 2 עתירות ותיקות העוסקות בהקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה ופסק גם בארבע בקשות רשות ערעור בהיבטים קשורים.

כבוד השופטים יצחק עמית [שכתב את פס”ד], דפנה ברק-ארז ועופר גרוסקופף החליטו:

■ “עניינן של העתירות שלפנינו בהקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה, בהתאם לסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965. ביום 2.9.2009 אוחדו העתירות עם ארבע בקשות רשות ערעור (רע”פ 5192/08, ר”פ 5201/08, רע”פ 5212/08, ו-רע”פ 5213/08), נוכח הקשר הענייני שביניהן.

■ “בדיון שנערך ביום 18.1.2010, מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה כי טיוטת תקנות הונחה על שולחן ועדת הכלכלה של הכנסת.

■ “ביום 16.9.2010 ניתן צו ארעי האוסר על הקמת מתקני גישה אלחוטית לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בניה. נקבע כי הצו יעמוד בתוקפו עד לכניסתו לתוקף של ההסדר הקבוע בטיוטת התקנות או עד להחלטה אחרת. הצו צומצם וסויג במספר החלטות מאוחרות יותר.

■ “ביום 26.10.2018 הגישה המדינה הודעת עדכון, לפיה ביום 10.10.2018 חתם שר האוצר על תקנות התכנון והבנייה (התקנת מיתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית), התשע”ט – 2018, בנוסח שאושר על-ידי ועדת הכלכלה של הכנסת, והן פורסמו ברשומות ביום 24.10.2018.

■ “לאחר עיון בהודעת המשיבים ובתגובות מטעם הצדדים, ונוכח השינויים המשמעותיים בתשתית הנורמטיבית ובתשתית העובדתית מאז הוגשו העתירות, נראה כי העתירות מיצו עצמן ודינן להימחק, תוך שטענותיהם העקרוניות של העותרים שמורות להם.

■ “בהינתן השינוי שחל בשטח בכל הנוגע להקמת מתקנים סלולריים בפטור מהיתר, ונוכח התקנת התקנות אשר הביאו לשינוי בתשתית הנורמטיבית, אנו מחייבים את המשיבים בבג”ץ 5045/09 [היועץ המשפטי לממשלה, הוועדה הבינמשרדית לבחינת סוגיית התקנת  אנטנות סלולריות, שרי הפנים, התקשורת, הגנת הסביבה והבריאות, והחברות פרטנר תקשורת, סלקום ישראל, פלאפון תקשורת, הוט מובייל וגולן טלקום] לשאת בשכר טרחת באי כוח העותרים בבג”ץ 5045/09 בסך של 5,000 ₪ כל אחת מהמשיבות 11-7 (חמש החברות הסלולריות, סך הכל – 25,000 ₪) ובסך של 15,000 ₪ המשיבים 6-1 (המדינה) (סך הכל – 40,000 ₪).

■ “ביום 27.11.2018 עדכנה המדינה כי נוכח האמור בתקנות, היא מסכימה למתן רשות ערעור בבקשות רשות הערעור, ולקבלת הערעורים באופן הבא:

א. רע”פ 5201/08, רע”פ 5212/08 ורע”פ 5192/08 – המדינה הודיעה כי היא מסכימה לביטול צווי ההריסה המנהליים למתקני הגישה האלחוטיים שהוקמו (עמדה אשר באה לידי ביטוי גם בתגובתה לבקשות רשות הערעור מיום 25.8.2009).

לאור האמור, אנו נעתרים למתן רשות ערעור בבקשות שלעיל ומורים על קבלת הערעורים, באופן שצווי ההריסה המנהליים שעמדו בבסיס כל אחת מהבקשות יבוטלו.

ב. רע”פ 5213/08 – הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יבוטלו פסק דינו של בית המשפט קמא ופסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים (עפ”א (מחוזי ת”א) 80211/07 יו”ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה – גב’ יעל גרמן נ’ סלקום ישראל בע”מ (22.5.2008); עמ”ק (השלום ר”ג) 2631/05 מדינת ישראל נ’ יוסף (9.7.2007) (להלן: פסקי הדין)). עוד הסכימו כי בהתאם לסעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ”ב – 1982 יבוטל האישום כנגד המערערת ברע”פ 5213/08.

לפיכך, ובהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים, אנו מורים על ביטול פסקי הדין ועל ביטול האישום כנגד המערערת ברע”פ 5213/08.

■ “סוף דבר – אנו מורים על מחיקת העתירות, ועל קבלת בקשות רשות הערעור באופן שפורט לעיל. הצו הארעי – בטל”.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

העותרים בבג”ץ 6477/08: מרכז השלטון המקומי בישראל, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, יעל גרמן יו”ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה [כתוארה אז], הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן.

העותרים בבג”ץ 5045/09: הפורום לסלולריות שפוייה, אבי דבוש.

המבקשת ברע”פ 5192/08: סלקום ישראל בע”מ

המבקשת ברע”פ 5201/08 וברע”פ 5212/08: פלאפון תקשורת בע”מ.

המבקשת ברע”פ 5213/08: פרטנר תקשורת בע”מ.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 

מבזקים