באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של מינהל הרכש הממשלתי בפטור ממכרז עם בזק בהיקף 30 מיליון ₪ [המשך התקשרות מכוח מכרז מרכזי להקמת רשת תקשורת ממשלתית]

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות המשך של מינהל הרכש הממשלתי בפטור ממכרז עם בזק בהיקף 30 מיליון ₪ עד 1.3.2018 [המשך התקשרות מכוח מכרז מרכזי להקמת רשת תקשורת ממשלתית; בקשה להארכת התקשרות בפטור עם הזוכה במכרז 18-2005 לקווי נתונים מסוג IPVPN].

התחלת ההתקשרות: 3 בספטמבר 2017; סיום ההתקשרות:  במארס 2018

החלטה: אושר ע”י החשכ”ל בהמלצת וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה

הערות: וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה [במשרד האוצר/החשכ”ל] כותבת בהחלטתה כי “למרות מספר הארכות בפטור ממכרז שניתנו בעבר ולאור חשיבות הנושא, ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז” לתקופה האמורה.

“תפקודה התקין של רשת התקשורת הממשלתית הינו חיוני לרציפות עבודת משרדי הממשלה והשירותים הניתנים ע”י חברת בזק נותנים מענה לצרכים אלו.

“ביום 31.8.2017 תסתיים תקופת ההתקשרות הנוכחית בפטור עניינה של הארכת ההתקשרות שבנדון הינה רק בגין שירותי קווי IPVPN.

“קווי IPVPN מותקנים בכל משרדי הממשלה בהיקף כולל של כ- 5,200 קווים.

“בתאריך 16.2.2017 פורסם מכרז שבמסגרתו התקבלו 3 הצעות שנפסלו על-ידי וועדת המכרזים ומשכך נוצר מצב בו אין זוכה למכרז. עפ”י הצהרת מינהל הרכש, מכרז בנושא עתיד להיות מפורסם עד ליום 14.9.2017. עד לסוף חודש נובמבר 2017, על מינהל הרכש לדווח ליו”ר וועדת הפטור בחשב הכללי על התקדמות הליך המכרז”.

מבזקים