באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה [בהיקף 7 מיליון ₪ עד 31.12]

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: בינת תקשורת מחשבים בע”מ

מהות ההתקשרות: התקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 7,000,000  ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו, בהמלצת וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה

הערות: בנימוקים נכתב בין היתר כי “עניינו של המכרז הינו מתן שירותי תחזוקה לציוד שנרכש במסגרת מכרז ציוד אקטיבי לרכיבי תקשורת וכן עבור ציוד ישן אשר קיים במשרדים.

“ביום 6.9.2015 פורסם מכרז ציוד אקטיבי החדש, אשר התעכב, בין היתר, עקב הליך בירור ופסילת שתי הצעות למכרז ועקב הגשת עתירות על-ידי שני מציעים. ביום 16.10.2017 דחה בית-המשפט את שתי העתירות ונקבע תיחור דינמי ליום 20.11.2017.

“ביום 14.3.2018, לאחר שלב התיחור וקיום הליך בירור נוסף לבחינת סבירות ההצעה הן ביחס למציע והן ביחס לנציגי היצרן בחו”ל, הוכרה חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה לתשתיות בע”מ כמועמדת לזכייה. הצפי לתחילת ההתקשרות עם המועמדת לזכייה הינו במהלך השבועות הקרובים, ומייד לאחר מכן ייכתב מכרז תחזוקה חדש.

“… אין למשרד חלופה אחרת עד לכתיבת מכרז חדש”.

לפי נתונים שסופקו, הרי שהיקף ההתקשרות הראשונה עם הספק הנ”ל הוא כ- 27 מיליון ₪ והיקף כל התקשרויות ההמשך עומד על כ- 40.5 מיליון ₪. אומדן היקף ההתקשרות לחציון השני של שנת 2018 מוערך בכ- 7 מיליון ₪ כולל מע”מ.

מבזקים