אושר: מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של Microsoft על מחירי המוצרים [בהיקף 56 מיליון ₪ לשנת 2019]

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות מרכזית עם המפיץ הזוכה בהליך התחרותי לאספקת רשימת המוצרים שלגביהם מיקרוסופט היא ספק יחיד

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר

הערות: בנימוקי וועדת הפטור נאמר כי עבודת משרדי הממשלה מבוססת ברובה על שימוש בכלים ממוחשבים ובתוכנות מסוגים שונים, הן ברמת תחנות העבודה והן ברמת שרתי המערכת. לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת גם על כלים מתוצרת מיקרוסופט. כיום משרד המעוניין לרכוש מוצר מבית מיקרוסופט נדרש לבצע הליך פטור נפרד דבר המעמיס על המשרד ואינו יעיל כלכלית ויישומית. מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של החברה על מחירי המוצרים.

= = = = = = = = = = = = = = =

ב- 19.12.2018 התקיימה ישיבה של וועדת מכרזים למחשוב וטכנולוגיה במשרד האוצר/החשב הכללי בנושא התקשרות עם מיקרוסופט כספק יחיד באמצעות מפיץ מורשה בהתאם לתקנה 3(29) בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1993. מטרת הדיון הייתה: (א) אישור פרסום הליך תחרותי מרכזי, עם מפיץ רשמי של חברת מיקרוסופט לצורך אספקת מוצרי מיקרוסופט למשרדי הממשלה, ו- (ב) התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, עם מפיץ שייבחר בגין קבוצת מוצרי מיקרוסופט מסויימים.

יצויין כי ביום 12.11.2018 חתם מינהל הרכש הממשלתי עם חברת מיקרוסופט על הסכם מחירים מרביים לרכישת מוצרי של חברת מיקרוסופט לשנים 2019-2022. הסכם זה מצטרף להסכמים קודמים שנחתמו עם החברה, ובא להחליף את ההסכם מחירים מירביים האחרון שנחתם עם מיקרוסופט בשנת 2012 למשך שלוש שנים, ואשר הוארך בשנת 2015 במסגרת  מימוש אופציה לשלוש שנים נוספות המסתיימות ביום 31.12.2018.

בהסכם החדש ישנם מספר יתרונות על פני הסכם המחירים המירביים הקודם שנחתם עם חברת מיקרוסופט. ההסכם מגדיר את ההנחות הניתנות לממשלה מטעם חברת מיקרוסופט.

בהמשך להסכם, ביום 28.11.2018 אישרה ועדת המכרזים לבצע הליך מרכזי לבחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א1) לתקנות באופן מרכזי ע”י החשב הכללי עבור חלק ממוצרי מיקרוסופט. משפחות המוצרים שלגביהם אישרה הוועדה בחינה של קיומם של ספקים חוברה בהתאם לחוות הדעת של הגורם המקצועי, שחר ברכה, מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי לפיה, למשפחות מוצרים מסויימות ממוצרי מיקרוסופט אין חלופה מעשית.

שווי ההתקשרות בגין קבוצת המוצרים הזו לשנת 2019 מוערכת בכ- 56 מיליון ₪ לשנה. רשימת המוצרים לגביהם מיקרוסופט היא ספק יחיד לשנת 2020 תעודכן לכל המאוחר עד לסוף שנת 2019.

= = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים