אושרה התקשרות של הנהלת בתי-המשפט בפטור ממכרז עם נס טכנולוגיות בהיקף 4 מיליון ₪ לכשלוש שנים

הגוף המפרסם: הנהלת בתי-המשפט (הב”ה)

שם הספק: נס אי טי בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות בפטור ממכרז לרכישת מוצרי מיקרוסופט

היקף כספי מבוקש/מאושר: 4,080,318  ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 7 בפברואר  2016; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור ממכרז הממשלתית.

הערות: וועדת הפטור ממכרז הממשלתית  אומרת בהחלטתה מתחילת חודש פברואר 2016 כי אגף מערכות מידע במשרד האוצר מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט – באמצעות משווקים מורשים על-ידה – לצורך רכישת רישיונות למוצרי מיקרוסופט EA. הרישיונות הללו נדרשים לתחזוקת הרישוי הקיים ולאור הגידול הטבעי בפעילות האגף במשרד ובמספרם של משתמשי הקצה.

האגף משתמש במגוון מוצרי מיקרוסופט: “מוצרים אלו מהווים תשתית מרכזית לפעילות הפיתוח והתפעול של אגף מערכות מידע ונכון להיום אין יכולת מעשית להחלפתם, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה כלכלית”.

מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר/החשכ”ל פירסם הסכם מחירים מירביים לרישיונות מיקרוסופט במסגרת הסכם תלת-שנתי לשנים 2016-2018.

משרד האוצר ערך תהליך תיחור בין המשווקים המורשים והצעתה של חברת נס אי טי נמצאה כהצעה הזולה ביותר.

מבזקים