מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז פומבי לניהול פרוייקטים והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה

09.05.2018 20:46

הזוכה יספק שירותים לניהול פרוייקטים ליישום והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה בנושאים הבאים: א. ניהול נתונים קובעי שכר של הממשלה במרכב”ה. ב. ניהול חוקת השכר של הממשלה במרכב”ה. ג. הטמעת מערכות לניהול הגמלאות ומערכת להפקת תשלומי הגמלאות לכלל גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, בהתאם לחוק הגמלאות. ד. איפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע ותהליכי עבודה נלווים ככל שיידרש על ידי המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דו”ח מבקר המדינה החדש: נת”ע התקשרה עם יועץ למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט ממוחשב ERP ללא מכרז, ובסופו של דבר בחרה זוכה מבין 2 מציעים בלבד; מכרז פומבי עשוי היה לסייע באיתור המועמד המתאים ביותר

14.03.2018 16:39

משרד מבקר המדינה מעיר לנת”ע כי אף שבנסיבות אלה ההחלטה להתקשרות באמצעות קבלת הצעות מעוגנת בדין, עדיף היה לצאת במכרז פומבי שבו נקבעים תנאי סף. קביעת תנאי סף הולמים במכרז פומבי עשויה הייתה להבטיח קבלת הצעות ממועמדים איכותיים. במקרה דנן, בסופו של ההליך, נבחר מנהל הפרוייקט מבין שני מציעים בלבד. לפיכך נימוקי החברה אינם מצדיקים התקשרות שלא באמצעות מכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/אקסיומה פתרונות מידע

17.12.2016 18:36

“המערכת עלתה לאוויר לפני כשנה ומתוכננים פיתוחים דחופים לביצוע מיידי לצורך התאמתה לצרכי השטח, לא ניתן לבצע העברה לספק חדש בשלב קריטי זה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מרכז מעיין החינוך התורני: מכרז לרכישת רישיונות ושירות למערכת ERP לניהול רשת חינוך

14.12.2016 21:46

תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הספק, בכפוף לתקציב כל שנה תקציבית, והמזמינה תהיה רשאית לרכוש את השירותים, על פי הצעת המחיר של הזוכה עד ליום 31.12.2025 והצעת המחיר של הזוכה תעמוד בתוקף עד למועד זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

חברת החשמל: הזמנה להגשת הצעות (RFP) למתן שירותים במגוון עיסוקים בתחום מערכת ERP מסוג SAP [מכרז פומבי, בינלאומי, דו-שלבי]

08.11.2016 13:54

התמיכה הנדרשת נגזרת מבחירת הארגון במערכת SAP כמערכת אסטרטגית לניהול תהליכי הארגון. המכרז פורסם ע”י אגף מערכות מידע ותקשוב (אמ”ת) בחברת החשמל לישראל (חח”י).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

רכבת ישראל: הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה ותחזוקה של פורטל ספקים ארגוני

06.09.2016 09:42

בסוף תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, בסיס הנתונים אשר נבנה בפורטל יועבר על פי החלטת המזמין לבעלותו או יישמר לשם קריאה בלבד או יימחק והכל על-פי דרישת המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין, תכנון משאבים ארגוניים ERP

האוצר: נכון ל- 8/2016 מערכת מרכב”ה הוטמעה כמעט בכל משרדי הממשלה; בוחנים כעת “התאמתה לעידן החדש בו ייקבעו מטרות ויעדים חדשים”

17.08.2016 10:18

יחידת מרכב”ה מבצעת בעת ובעונה אחת עשרות פרוייקטים טכנולוגיית ברמות מורכבות ובהיקפים שונים. ההיקף הכספי של הפרוייקטים המבוצעים ע”י היחידה מגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד הבריאות: מכרז לקבלת שירותי הדרכה והטמעה של מערכות ERP עבור המשרד ובתי-החולים

07.05.2016 20:28

תקופת ההתקשרות תהיה ארבע שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות. המשרד שומר לעצמו הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות לא מוגבל של עד שנה כל אחת ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על 7 שנים,

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

באישור החשכ”לית: התקשרות המשך של משרד האוצר עם SAP ישראל לאספקת תשתית ממשלתית רוחבית ממוחשבת לניהול תהליכים; היקף כספי: יותר מ- 148 מיליון ₪

28.03.2016 21:56

“עד היום טרם הוטמעה המערכת בכל משרדי הממשלה באופן מלא ובעצת הממשלה קרובה להשלמת מהלך ההטמעה המלא. החלפת מרכב”ה עוד טרם הושלם תהליך הטמעתה בכל המשרדים, לא תאפשר למדינה ליהנות מפירות ההשקעה ומכל היתרונות של עבודה עם המערכת הרוחבית שהוטמעה. הגורמים המקצועיים הגיעו למסקנה כי החלפת תשתית בהיקף כספי של מאות מיליוני ₪, ואשר טרם הוטמעה לגמרי, אינה סבירה, אינה יעילה ואינה כלכלית והיא בעלת מכלול רחב של סיכונים העלולים להיות קריטיים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

במסגרת שת”פ בין-מוסדי, אוני’ בר-אילן יישמה מערכת ERP שיושמה קודם לכן באוני’ תל אביב

05.10.2015 20:37

“רק הסתייעות בחברה זו ובאותם אנשים שביצעו מטעמה את התמיכה בשדרוג של בר אילן יאפשר לאוניברסיטה לעמוד במטלה חיונית זו וייעשה שימוש מלא בקוד, בידע בהליכי העבודה ובתוצרים של פעילות בין-מוסדית משותפת זו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר/החשב הכללי/מרכב”ה: מכרז להטמעה של מערכת מרכב”ה ERP/SAP במשרדי הרווחה והשירותים החברתיים והחוץ

19.07.2015 18:26

המכרז הוא חלק ממהלך רחב יותר להטמעת מערכת המרכב”ה בכלל אתרי שני המשרדים הללו, חלקם או כולם השיטת מיקור-חוץ; לוחות זמנים: הפעלה מלאה של המערכת במשרד הרווחה – פברואר 2016; הפעלה מלאה של המערכת במשרד החוץ – מארס 2016.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

עזרה וביצרון: מכרז לאספקה, יישום והטמעה של מערכת מידע ארגונית אינטגרטיבית

30.04.2015 10:47

הספק הזוכה יידרש בין היתר לספק את השירותים הבאים: אספקת רישיונות תוכנה למערכת, יישום המערכת עפ”י הדרישות במפרט, הטמעת המערכת לרבות הדרכה ותחזוקת המערכת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

תכנון משאבים ארגוניים ERP

AMR: שוק תוכנות ה- ERP העולמי יגדל בשיעור גידול שנתי מצטבר של 7.2% בשנים 2014-2020

22.04.2015 17:34

עוד מציין הדו”ח כי צפוי גידול באימוץ של יכולת הגישה ל- ERP ממכשירים ניידים דוגמת טלפונים חכמים (סמרטפונים) ומחשבי לוח (טבלטים).

להמשך הידיעה
תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

חברת נת”ע נערכת להחלפת מערכת ה- ERP שלה: בכוונתה להעתיק את מערכת ה- SAP של חברת נתיבי ישראל ולבצע בה מספר התאמות לצורך הפעלתה בנת”ע

03.04.2015 15:28

העתקת מערכת בין שני ארגונים זרים, ללא קשרי בעלות או קשרים עסקיים ביניהם, לא בוצעה פעמים רבות בשוק הישראלי ומאופיינת במורכבות טכנולוגית ואפליקטיבית גבוהה; בנוסף, יש להעתיק חלק מהנתונים ולנקות חלק אחר של הנתונים, תהליך שמגביר את מורכבות פעילות העתקת המערכת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

נת”ע (נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים): מכרז מסגרת למתן שירותי מחשוב בתחום ה- SAP, תחום התוכנה ושירותים נלווים

03.04.2015 15:27

מכרז זה הוא במתכונת של מכרז מסגרת וכי בכוונת נת”ע להתקשר עם מספר ספקים בהתאם לתוצאות ההליך דנן ולפנות אליהם מעת לעת על פי צרכיה, בפניה פרטנית לקבלת הצעה למתן שירותים ספציפיים. לביצוע השירותים תבחר נת”ע עד שלושה ספקים אשר יקבלו את הציון המשוקלל איכות ומחיר הגבוה ביותר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מבזקים