מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה (ERP-SAP) במשרדי הממשלה

03.01.2021 14:11

במסגרת מכרז זה, יש להכשיר את עובדי המשרדים לשימוש במערכת הנוכחות והסתגלות לתהליכי העבודה העדכניים בממשלה. המטרות: הבאת כל משתמשי המערכת לשימוש עצמאי, יעיל ומקצועי במערכת מרכב”ה; הקניית מיומנויות עבודה והכרות עם כל תהליכי העבודה ומסכי המערכת הרלוונטיים למשתמשים, לרבות דו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת מחוזי לגבי בקשת עיון במסמכי תיק בתביעה ההדדית בין כימיקלים לישראל לבין יבמ ישראל

28.06.2020 18:42

בקשת רשות הערעור הוגשה ע”י חברת ר’בקה טכנולוגיות בע”מ המנהלת מצידה הליכים משפטיים נגד כימיקלים לישראל בשנים האחרונות.

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

רשות ניירות ערך: מכרז למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות התפעול של הרשות

16.09.2019 19:31

אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ייעוץ ה- ERP שיידרשו על-ידי הרשות לשנה הינו כשבע מאות ועשרים שעות. יודגש, כי אומדן זה מהווה הערכה בלבד, שאין בה כדי להטיל על הרשות חבות מסוג כלשהי. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות, או לא להתבצע כלל. חלק הארי של השירותים יינתן במשרדי הרשות בירושלים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מערך הסייבר הלאומי פירסם מסמך “המלצות ליישום הגנה על מערכות ERP”

15.03.2019 08:56

“חלק ניכר מהמשתמשים אנשי הם כספים, ייצור, תפעול ואנשי מכירות. יש עובדים שאינם מודעים לסכנות אבטחת המידע ועלולים לשמש ‘טרף קל’ לתוקף מתוחכם שיצליח להגיע אל אמצעי ההזדהות או שלהם, לשטות כך שיבצעו פעולות באמצעות ההרשאות שלהם, ואלה ישרתו את מטרתו של התוקף. בהתחברות דרך הענן, המחשב עלול להיות חשוף לכל הסיכונים המוכרים שנמצאים ברשת ותלויים באבטחת המידע של ספק הענן, נוסף על אבטחת המידע בארגון”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) ע”י חברת ר’בקה טכנולוגיות נגד כי”ל והחברה לישראל בגין הפסדים שנגרמו לתובעת בכל הקשור לפרוייקט ההרמוניזציה (ERP)

24.12.2018 07:37

“התובענה בתיק זה נתמכת הן בראיות רבות שיוצגו בבקשה זו והמצורפות אליה, הן בחוות דעת מומחה כלכלי מטעם התובעת, פרופ’ חיים לוי-קידר […] המצביע בחוות דעתו על כך שהנזק שנגרם לחברי הקבוצה נאמד בכ- 426 מיליוני ₪”.

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז פומבי לניהול פרוייקטים והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה

09.05.2018 20:46

הזוכה יספק שירותים לניהול פרוייקטים ליישום והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה בנושאים הבאים: א. ניהול נתונים קובעי שכר של הממשלה במרכב”ה. ב. ניהול חוקת השכר של הממשלה במרכב”ה. ג. הטמעת מערכות לניהול הגמלאות ומערכת להפקת תשלומי הגמלאות לכלל גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, בהתאם לחוק הגמלאות. ד. איפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע ותהליכי עבודה נלווים ככל שיידרש על ידי המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דו”ח מבקר המדינה החדש: נת”ע התקשרה עם יועץ למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט ממוחשב ERP ללא מכרז, ובסופו של דבר בחרה זוכה מבין 2 מציעים בלבד; מכרז פומבי עשוי היה לסייע באיתור המועמד המתאים ביותר

14.03.2018 16:39

משרד מבקר המדינה מעיר לנת”ע כי אף שבנסיבות אלה ההחלטה להתקשרות באמצעות קבלת הצעות מעוגנת בדין, עדיף היה לצאת במכרז פומבי שבו נקבעים תנאי סף. קביעת תנאי סף הולמים במכרז פומבי עשויה הייתה להבטיח קבלת הצעות ממועמדים איכותיים. במקרה דנן, בסופו של ההליך, נבחר מנהל הפרוייקט מבין שני מציעים בלבד. לפיכך נימוקי החברה אינם מצדיקים התקשרות שלא באמצעות מכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/אקסיומה פתרונות מידע

17.12.2016 18:36

“המערכת עלתה לאוויר לפני כשנה ומתוכננים פיתוחים דחופים לביצוע מיידי לצורך התאמתה לצרכי השטח, לא ניתן לבצע העברה לספק חדש בשלב קריטי זה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מרכז מעיין החינוך התורני: מכרז לרכישת רישיונות ושירות למערכת ERP לניהול רשת חינוך

14.12.2016 21:46

תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הספק, בכפוף לתקציב כל שנה תקציבית, והמזמינה תהיה רשאית לרכוש את השירותים, על פי הצעת המחיר של הזוכה עד ליום 31.12.2025 והצעת המחיר של הזוכה תעמוד בתוקף עד למועד זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

חברת החשמל: הזמנה להגשת הצעות (RFP) למתן שירותים במגוון עיסוקים בתחום מערכת ERP מסוג SAP [מכרז פומבי, בינלאומי, דו-שלבי]

08.11.2016 13:54

התמיכה הנדרשת נגזרת מבחירת הארגון במערכת SAP כמערכת אסטרטגית לניהול תהליכי הארגון. המכרז פורסם ע”י אגף מערכות מידע ותקשוב (אמ”ת) בחברת החשמל לישראל (חח”י).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

רכבת ישראל: הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה ותחזוקה של פורטל ספקים ארגוני

06.09.2016 09:42

בסוף תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, בסיס הנתונים אשר נבנה בפורטל יועבר על פי החלטת המזמין לבעלותו או יישמר לשם קריאה בלבד או יימחק והכל על-פי דרישת המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין, תכנון משאבים ארגוניים ERP

האוצר: נכון ל- 8/2016 מערכת מרכב”ה הוטמעה כמעט בכל משרדי הממשלה; בוחנים כעת “התאמתה לעידן החדש בו ייקבעו מטרות ויעדים חדשים”

17.08.2016 10:18

יחידת מרכב”ה מבצעת בעת ובעונה אחת עשרות פרוייקטים טכנולוגיית ברמות מורכבות ובהיקפים שונים. ההיקף הכספי של הפרוייקטים המבוצעים ע”י היחידה מגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד הבריאות: מכרז לקבלת שירותי הדרכה והטמעה של מערכות ERP עבור המשרד ובתי-החולים

07.05.2016 20:28

תקופת ההתקשרות תהיה ארבע שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות. המשרד שומר לעצמו הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות לא מוגבל של עד שנה כל אחת ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על 7 שנים,

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

באישור החשכ”לית: התקשרות המשך של משרד האוצר עם SAP ישראל לאספקת תשתית ממשלתית רוחבית ממוחשבת לניהול תהליכים; היקף כספי: יותר מ- 148 מיליון ₪

28.03.2016 21:56

“עד היום טרם הוטמעה המערכת בכל משרדי הממשלה באופן מלא ובעצת הממשלה קרובה להשלמת מהלך ההטמעה המלא. החלפת מרכב”ה עוד טרם הושלם תהליך הטמעתה בכל המשרדים, לא תאפשר למדינה ליהנות מפירות ההשקעה ומכל היתרונות של עבודה עם המערכת הרוחבית שהוטמעה. הגורמים המקצועיים הגיעו למסקנה כי החלפת תשתית בהיקף כספי של מאות מיליוני ₪, ואשר טרם הוטמעה לגמרי, אינה סבירה, אינה יעילה ואינה כלכלית והיא בעלת מכלול רחב של סיכונים העלולים להיות קריטיים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

במסגרת שת”פ בין-מוסדי, אוני’ בר-אילן יישמה מערכת ERP שיושמה קודם לכן באוני’ תל אביב

05.10.2015 20:37

“רק הסתייעות בחברה זו ובאותם אנשים שביצעו מטעמה את התמיכה בשדרוג של בר אילן יאפשר לאוניברסיטה לעמוד במטלה חיונית זו וייעשה שימוש מלא בקוד, בידע בהליכי העבודה ובתוצרים של פעילות בין-מוסדית משותפת זו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP