טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, תוכנה

חברת המחקר גרטנר: הוצאות ה- IT העולמיות יגדלו ב- 3.2% ב- 2019 ויסתכמו ב- 3.8 טריליון דולר

17.10.2018 20:33

חברת המחקר IDC: הוצאות טכנולוגיית המידע והתקשורת [Information and Communications Technology, ICT] יגיעו ב- 2022 ליותר מ- 6 טריליון דולר, גידול בשיעור של יותר מ- 6% לשנה בתקופה האמורה”.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, תוכנה

משפט, תוכנה

העליון דחה בקשת רשות ערעור של חברת תוכנה נגד מנהל הארנונה בעיריית ת”א

30.09.2018 13:29

“הבקשה נסבה על שאלה יישומית מובהקת – האם נכסיה של המבקשת מתאימים לסיווג ‘בית תוכנה’ אם לאו, בהתאם למאפייניה הקונקרטיים. הן ועדת הערר והן בית-המשפט המחוזי נדרשו לשאלה האמורה והכריעו בה תוך יישום העקרונות שנקבעו לעניין זה בהלכה הפסוקה. בנסיבות אלה, אין הצדקה למתן רשות ערעור”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

משפט, תוכנה

בית-המשפט דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה

09.09.2018 08:57

“בתמצית יצויין כי הצעת המבקשת נפסלה מהנימוקים הבאים: מנכ”ל המבקשת ומורשה חתימה מטעמה, מר רובין, נשוי לעובדת העירייה, גב’ רובין. הוראת סעיף 174 (א) לפקודת העיריות אוסרת התקשרות של העירייה עם אדם אשר בינו לבין עובדיה קיימת קירבה משפחתית”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חח”י: מכרז לבחירת בתי-תוכנה לצורך בחירת משמשים

24.07.2018 20:43

השירותים המבוקשים יהיו עפ”י התחומים הראשיים הבאים: כללי, ניהול, מטה; מערכות מידע; טכנולוגיה ותשתית; תמיכה ותפעול; ERP; תומכי יחידות מחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

פיראטיות וקניין רוחני, תוכנה

סקר התוכנה העולמי [2018 Global Software Survey] של BSA | The Software Alliance: שיעור התוכנות הלא חוקיות בישראל ב- 2017 עמד על 27%

06.06.2018 08:04

לדברי עורכי סקר התוכנה העולמי, הערך המסחרי של תוכנות לא-חוקיות בישראל ב- 2017 הגיע ל- 167 מיליון דולר.

להמשך הידיעה
פיראטיות וקניין רוחני, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

עיריית ירושלים: קול קורא – מתן שירותי ייעוץ לפרוייקט רישוי Microsoft

24.05.2018 20:06

עירית ירושלים באמצעות המטה לטכנולוגיה ומחשוב מזמינה בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העיריה, למתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט. מתוך המאגר יבחר יועץ אחד שיועסק לצורך מתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד הרווחה: מכרז מסגרת לאספקת פיתרונות ושירותים בתחום פיתוח תוכנה

21.03.2018 07:31

היעד המרכזי של מכרז מסגרת זה היא הקמתן של רשימות ספקים המספקים פתרונות ושירותים בתחומי פיתוח התוכנה לפי הקטגוריות: קטגוריה א’ – שירותי פיתוח למערכות פתוחות (צד שרת וצד לקוח) בכלי פיתוח ואינטגרציה עדכניים ובתחומי הפעילות הייעודיים של המשרד; קטגוריה ב’ – שירותים ייעודים בתחום BI.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: בחינת קיומם של ספקים

13.03.2018 20:23

בנק ישראל מפרסם השבוע שתי פניות (נפרדות) לבחינת קיומם של ספקים: יבמ ישראל (IBM) וחברת אס. פי. אל. תוכנה בע”מ.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משפט, תוכנה

בית-משפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה ייצוגית נגד מיקרוסופט; החברה תבצע שינויים מסויימים ותשלם 75,000 ₪ לתובע ולבא כוחו

09.03.2018 14:14

“בבקשת האישור שהוגשה כנגד המשיבה, מיקרוסופט ישראל בע”מ, נטען, כי מיקרוסופט מוכרת מנוי לתקופה קצובה של חודש לשירות אופיס 365 Personal המתחדש באופן אוטומטי וחד-צדדי. לשיטת המבקש, התנהלות זו מנוגדת לחוק הגנת הצרכן”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרז חדש: מכרז לאספקת תוכנת השתלטות לפרוייקט מרכב”ה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

17.02.2018 19:04

המטרה: הקמת מערכת השתלטות מרחוק לתמיכה במשתמשי משרדי הממשלה השונים/לקוחותיו וכן למערכותיו הפנימיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אושרה התקשרות של מ”י עם יעל תוכנה ומערכות בהיקף של 3.8 מיליון ₪ לשנתיים

15.12.2017 13:53

“כעולה מן הבקשה וכפי שנמסר לוועדה בעל-פה, ההתעצמות הנדרשת לשימושים בכלי היא לטובת פיתוח פרוייקט מוקדי שעתיד לאפשר גישה למשטרת ישראל באמצעות תשתית IP ולא טלפוני בלבד, בשונה מהמצב כיום. לצד האמור, נערכה במנ”ט עבודה פנימית לבחינת חלופות לכלי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא כל הגרסאות הקיימות והעתידיות שיצאו של יישומי Microsoft Office

24.10.2017 18:44

השירותים הנדרשים הם הדרכת מנהלים ועובדים בשיעורים קבוצתיים ובשיעורים פרטיים ועריכת מבחני מיון ורמה, ביישומי ה- Office השונים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

תוכנה

סקר של Rimini Street בקרב משתמשי SAP באירופה: משתמשים רבים מעדיפים להישאר עם הגרסאות הקיימות והמוכחות ואינם חשים מחוייבים להגר ל- SAP S/4HANA

23.06.2017 14:47

הסיבה העיקרית שציינו המשתתפים בסקר היא היעדר הצדקה עסקית והחזר על ההשקעה [Return on Investment, ROI] שאינו ברור דיו מהמעבר הזה.

להמשך הידיעה
תוכנה

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחיות לגבי מעבר/שדרוג מערכות ההפעלה בתחנות הקצה לגרסת Windows 10

21.05.2017 08:45

ההנחייה קובעת כי “על המשרדים לתכנן תהליך הגירה למעבר ל- Windows 10 בכל תחנות העבודה (Desktop/Laptop) “וכי יש “להשלים את תהליך ההגירה עד לדצמבר 2018”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: מכרז לאספקת רישוי לתוכנות מיקרוסופט

14.05.2017 11:32

רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע שהוא Large Account Reseller, LAR מורשה של חברת מיקרוסופט ישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן שירותים בתחום בדיקות תוכנה

06.03.2017 20:50

הבנק מעריך את היקף השירותים שיינתנו על ידי מנהל הבדיקות והבודק יחדיו בכ- 600 שעות בשנה. הבנק מעריך כי מתן השירותים יחל בחודש אפריל 2017.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משפט, תוכנה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מיקרוסופט בגין חידוש אוטומטי חד-צדדי עבור שימוש בתוכנת Office 365

18.02.2017 19:51

התביעה היא בגין חידוש אוטומטי חד-צדדי של מנויים לתקופה קצובה מראש של חודש לשימוש בתוכנת Office 365 Personal הנרכשת באמצעות אתר האינטרנט שלה.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מבזקים