חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: מכרז להקמה ולהפעלה של קהילות חדשנות בתחומים שונים ו/או הפעלת קהילות חדשנות קיימות

10.12.2019 09:19

“בשנים האחרונות פיתח משרד הכלכלה והתעשייה אסטרטגיה חדשה לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, הכוללת הקמה וניהול של קהילות חדשנות (Innovation Eco-system Management). קהילות החדשנות נועדו לפעול לפיתוח כלכלי-חברתי באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשניות בתחום מסוים ופיתוחו, יצירת דיאלוג בין מגזרי קבוע בין השחקנים השונים, ולשם מיצובה של ישראל כמובילה עולמית בתחום”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הרווחה: בקשה לקבלת מידע (RFI) – חיבור בתי אזרחים ותיקים למערכת דיגיטלית שתאפשר תקשורת דו-כיוונית [וידאו ושמע איכותי, בין בתי אזרחים ותיקים שונים הנמצאים בביתם, וכן בין אזרחים ותיקים למרצים ומנחים הנמצאים במרכזי היום או בביתם]

10.12.2019 09:09

המערכות הדיגיטליות נדרשות עבור פריסה מדורגת של המערכת הדיגיטלית ל- 3,200 אזרחים ותיקים הנוטלים חלק בפעילות ב – 144 מרכזי היום הפרוסים ברחבי הארץ, ועבור 2,000 אזרחים ותיקים המרותקים לביתם, ניצולי שואה, חברי הקהילות התומכות ועוד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החשכ”ל: מכרז מרכזי לשירותי אירוח, תפעול פיתוח ותחזוקה של התשתית הטכנולוגית המשמשת את מיזם “קמפוס iL” ללמידה דיגיטלית

09.12.2019 07:54

מיזם “קמפוס iL” ללמידה דיגיטלית יופעל על ידי מטה “ישראל דיגיטלית” או כל גורם אחר אשר יוסמך לכך מטעם הממשלה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים לפיתוח תשתיות למחקר ופיתוח (מו”פ), ליזמות וחדשנות במערכת החינוך

09.12.2019 07:53

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

רשות התקשוב הממשלתי: “בעקבות הערת ביהמ”ש בפסק הדין, העברנו למ. המשפטים הצעתנו למתווה להסדרת ניגוד עניינים בקרב נותני שירותי מחשוב”

06.12.2019 14:54

העליון בראשות הנשיאה: “ראינו להעיר את שאף עלה במהלך הדיון שקיימנו כי מן הראוי שרשות התקשוב תחדד ותרענן את נהליה בכל הנוגע לשיבוץ עובדים המועסקים במיקור חוץ בוועדות מכרזים או בוועדות משנה של ועדות כאלה, על-מנת שמצבים כמו זה שנוצר במקרה דנן ואיננו ראוי לא יישנו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז להתקשרות עם ספק שירותים בתחום מוקדי שירות טלפוניים לצורך מענה לפניות בנושא תשלום חשבון חשמל בכרטיס אשראי

05.12.2019 15:22

חברת חשמל מנהלת פעילות עסקית נרחבת בהיקף כולל של מיליארדי שקלים בשנה, ולכן חשופה לקשת רחבה של סיכוני מעילות והונאות אשר עלולים לגרום לנזק כספי ותדמיתי. במסגרת סיכון זה נכללים, בין היתר, ניצול לרעה של אמצעי תשלום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה מבקש להאריך את ההתקשרות במסגרת פרוייקט “מחשב לכל ילד” לשנת 2020 בהיקף כספי כולל של 32.243 מיליון ₪

05.12.2019 15:20

בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 696 מיום 1.11.1996 החליטה הממשלה על הקמת פרוייקט ‘מחשב לכל ילד’, פרוייקט משותף של משרד ראש הממשלה ועמותת ‘המפעל הלאומי לפיתוח חברתי’, בדרך של התקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הנהלת בתי-המשפט: מכרז לאספקת התקנת ותחזוקת מערכות ציוד ואביזרים למערך התקשורת האלחוטית עבור משמר בתי-המשפט

04.12.2019 15:03

בין תנאי הסף: למציע רישיון סחר תקף ממשרד התקשורת המאשר לו לעסוק במכירה ותחזוקת ציוד האלחוט המוצע על ידו וכן מציע מעבדת שירות המאושרת ע”י משרד התקשורת. הציוד הנדרש חייב להיות מותאם לתדרים אשר משרד התקשורת היקצה להב”ה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז בהיקפים משתנים לשירות שליחת מסרי SMS

04.12.2019 15:02

השירות המבוקש נכלל בתוכנית העבודה של מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע לשנים 2019 ואילך, כחלק מתוכניות העבודה של המשרד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז של חברת החשמל בהתקשרות עם סייבר ג’ים קונטרול לצורך רכש שירותי סייבר

29.11.2019 10:26

Read IT Now היה האתר הראשון בארץ לפרסם את דבר שיתוף הפעולה בין חח”י לבין חברת סייבר ג’ים. ידיעה ראשונה בנושא זה פורסמה באתר זה בינואר 2013.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

“מכרז מערכת סחר חוץ דור חדש – ‘שער עולמי’ – בו זכתה בשנת 2002 חברת מלם, צפוי להסתיים בסוף שנת 2021 לאחר סיום העלאת כל תכולות המערכת”

29.11.2019 10:25

“בימים אלו מתקיים הליך בוררות מול חברת מל”מ בו לידע שצבר הספק יש חשיבות מיוחדת. היועץ מטעם הספק מסייע לפרקליטות בהליך מטעם רשות המיסים בבוררות ובשלב זה החלפתו עלולה, בסבירות גבוהה, לגרום נזק להליך הבוררות. דברים דומים נמסרו לוועדה גם מפרקליטות המדינה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הפנים/הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

29.11.2019 10:16

“בהתאם להודעת החשב הכללי מתאריך 28.10.2019, בגין הימנעות מביצוע התקשרויות חדשות בעלות השפעה על ההוצאה בשנת 2020, ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020. בשל האמור לעיל ייתכנו עיכובים ניכרים במועד ההכרזה על הזכייה, בטווח הזמן שעד לחתימה על הסכם ההתקשרות וכן בטווח הזמן שבין החתימה על ההסכם ועד להנפקת הזמנת רכש. על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל בהצעתו”.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מטה “ישראל דיגיטלית” מפרסם שלושה מכרזי דרושים לתפקידים במסגרת פרוייקט “קמפוס” [התוכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית]

29.11.2019 10:14

“קמפוס IL המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית מאפשר לקהלים רחבים התפתחות וקידום לכל אורך החיים – החל בתלמידי תיכון וסטודנטים, דרך מורים, עובדי מדינה ומחפשי עבודה, ועד אזרחים ותיקים וכל אדם סקרן שמעוניין להרחיב אופקים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים

הנהלת בתי-המשפט: מכרז לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיים למשתמשי מערכת בתי-המשפט

29.11.2019 10:13

“יודגש כי בשל היעדר תקציב מדינה, ההתקשרות עם ספקי המסגרת כפופה לאישורו של סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר או לאישורה של וועדת החריגים, ולספקים לא תהיה כל טענה בעניין זה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז לאספקת שירותי ענן AZURE

29.11.2019 10:11

השירות יכלול שירותי Paas/IaaS, שרתים וירטואליים בענן, נפחי אחסון, שירותי תמיכה, בנק שעות של מומחה/ארכיטקט לייעוץ וסיוע ביישום והטמעת השירות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך (ל- 1.5 שנים בהיקף 2.25 מיליארד ש”ח) עם החברות שזכו במכרז מרכזי מממ 1-2009 לאספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה

22.11.2019 08:48

“על-מנת לאפשר למשרדי הממשלה את המשך קבלת שירותים מושא המכרז אשר הינם חיוניים להמשך תפקודם התקין, מומלץ להאריך את ההתקשרויות עם כלל הספקים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים